Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Biliau’r cartref

Darganfyddwch pa gymorth sydd ar gael i'ch helpu i leihau eich biliau cartref. 

Cefnogaeth Treth Cyngor

Help ar gyfer talu eich bil treth cyngor

Cymorth i Aros – Cymru

Mae cynllun Cymorth i Aros - Cymru yn cynnig cymorth i berchnogion tai o Gymru sydd mewn, neu'n wynebu, anhawster ariannol i dalu eu morgais. Mae cymorth ar ffurf benthyciad ecwiti a rennir. Nod y benthyciad ecwiti yw lleihau taliadau morgais misol presennol i lefel fforddiadwy.

Cymru Gynnes

  • Mae Cynllun Rhyddhad Caledi Cyngor Castell-nedd Port Talbot ar gael i drigolion cymwys sy’n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot i helpu pobl i gadw eu cartrefi’n gynnes. Cymru Gynnes sy'n cyflawni'r cynllun ar ran y cyngor.​​
  • Cefnogaeth a chyngor ar gyfer unrhyw un sy’n chwilio am wybodaeth neu help gydag ymholiadau ynni’r cartref
  • Mae cyllid ECO ar gael i gartrefi yng Nghastell-nedd Port Talbot. Mae'r mesurau sydd ar gael trwy'r cynllun yn cynnwys: Cavity Wall Insulation, gwresogyddion Storio Trydan, inswleiddio ar y llawr, inswleiddio waliau mewnol, inswleiddio llofftydd, LPG Canolog Gwresogi, Ystafell mewn insiwleiddio to

Dŵr Cymru

Mae gan Dŵr Cymru sawl ffordd y gallen nhw eich helpu a gwneud eich biliau’n haws i’w talu.

Nest

Cyngor rhad ac am ddim, diduedd, ac os ydych chi’n gymwys i’w gael, pecyn o welliannau effeithlonrwydd

Tariffau cymdeithasol: pecynnau band eang a ffôn rhatach

Mae tariffau cymdeithasol yn becynnau band eang a ffôn rhatach i bobl sy'n hawlio Credyd Cynhwysol, Credyd Pensiwn a rhai budd-daliadau eraill. Bwrw golwg ar ein rhestr o'r tariffau sydd ar gael.

Band llydan am ddim

Gall ceiswyr swyddi gael chwe mis o fand llydan o ansawdd uchel yn rhad ac am ddim heb fod angen cael cytundeb na gwiriad credyd.