Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Prisiau metroleg

Mae Safonau Masnach yn darparu amrywiaeth o wasanaethau gwirio metroleg, fel y nodir yn y ddewislen ar y chwith. Atodir rhestr o ffïoedd a thaliadau a godir am brofi cyfarpar pwyso neu fesur penodol.

Pwyso a Mesur Cyhoeddus

Cysylltwch â'r adran am fwy o gyngor trwy ffonio 01639 686868 neu tsd@npt.gov.uk

Ffïoedd cyffredinol

Pan fydd swyddog Safonau Masnach yn ymweld ag unrhyw eiddo er mwyn cyflawni unrhyw un o'r swyddogaethau neu'r gweithgareddau a restrir isod, gellir codi isafswm tâl fesul ymweliad swyddog £90.34. Y tu allan i oriau, mae tâl ychwanegol sy'n 50% o'r ffi/gyfradd awr safonol.

 1. Am unrhyw waith na thelir amdano gan y ffïoedd hyn, neu sy'n amrywio'n sylweddol neu'n cael ei wneud o dan amgylchiadau eithriadol, gellir cyfrifo tâl priodol gan ddefnyddio'r gyfradd awr.
 2. Gellir codi tâl ychwanegol sy'n 50% o'r ffi safonol neu'r gyfradd awr safonol fesul swyddog yr awr ar ymweliadau a wneir yn rhannol neu'n hollol y tu allan i oriau swyddfa arferol.
 3. Mae'r arweiniad yn ymwneud â chost profi eitemau unigol. Ni ddylai awdurdodau deimlo na allant amrywio'r ffi a ddyfynnir mewn amgylchiadau lleol penodol. Er enghraifft, gallai fod yn briodol gostwng ffïoedd dan yr amgylchiadau canlynol:
  • Pan fo mwy nag un eitem yn cael ei chyflwyno ar un adeg ac yn benodol pan fo'n ymwneud â symiau mawr;
  • Pan ddarperir cyfleusterau, cyfarpar neu gymorth gan y cyflwynwr trwy drefniant ymlaen llaw
  • Pan nad oes unrhyw amser teithio swyddog i'w ystyried.
 4. Yn sgîl trafodaethau blaenorol ag Adran Tollau Tramor a Chartref Ei Mawrhydi, penderfynwyd NA ddylid ychwanegu TAW at ffïoedd, ar wahân i'r rhai a godir at ddibenion Adran 74 Deddf Pwysau a Mesurau 1985. Mae hyn oherwydd bod gwaith awdurdodau lleol yn cael ei ystyried yn weithgaredd nad yw'n ymwneud â busnes. Fodd bynnag, mae'r sefyllfa wedi newid erbyn hyn. Lle bo'n berthnasol, caiff TAW ei chynnwys. Gweler Hysbysiad Tollau Tramor a Chartref 749 – Awdurdodau a Chyrff Tebyg (Ebrill 2002) am fwy o fanylion. Nid yw'r prisiau a restrir isod yn cynnwys TAW.

Cyfarpar pwyso a mesur arbennig

Gall awdurdod lleol gyfrifo'r taliadau ar gyfer archwilio, profi, ardystio, stampio, awdurdodi neu adrodd ar gyfarpar pwyso a mesur arbennig yn unigol ar sail ffigur:

£111.51 fesul swyddog/awr yn y lleoliad lle darperir y gwasanaeth

Mae'r fath gyfarpar, yn benodol y rhai sydd wedi'u heithrio o'r taliadau fel y nodir dan y penawdau Pwysau a Tystysgrif Gwallau, yn cynnwys:

 1. Peiriannau pwyso awtomatig neu gyfansymio;
 2. Cyfarpar wedi'i ddylunio i bwyso llwythi wrth symud;
 3. Cyfarpar mesur tanwydd swmpus sy'n cael ei brofi ar ôl digwyddiad Rheoliad 65 neu 66;
 4. Cyfarpar pwyso neu fesur wedi'i brofi trwy samplu ystadegol;
 5. Pennu cromliniau graddnodi o dempledi;
 6. Templedi wedi'u graddnodi mewn milimetrau;
 7. Gwasanaethau profi neu eraill yn unol â rhwymedigaeth gymunedol ac eithrio gwirio cychwynnol neu rannol CE.

Tystysgrif gwallau

Am gyflwyno tystysgrif sy'n cynnwys canlyniadau'r gwallau a ganfuwyd wrth brofi. (Cyflwynir y dystysgrif ar gais y cyflwynwr; codir ffi pan nad oes ffi arall yn daladwy.)

Ffi - £71.60 + TAW

Cyfarpar mesur tanwydd tanceri ffordd

Ychwanegir TAW oni bai y daw o dan Reoliadau Offer Mesur
(Gofynion CEE) 1988
Systemau mesur mesuryddion (> 100l) Ffi

Mesurydd â phibell wlyb a dau hylif profi

£354.80

Mesurydd â phibell wlyb a thri hylif profi

£413.93

Mesurydd â phibell sych a dau hylif profi

£394.17
Mesurydd â phibell sych a thri hylif profi £453.54
Mesurydd â phibell wlyb/sych a dau hylif profi £551.89
Mesurydd â phibell wlyb/sych a thri hylif profi £589.97

Offer mesur ar gyfer tanwydd hylif ac ireidiau

Ychwanegir TAW oni bai y daw o dan Reoliadau Offer Mesur (Gofynion CEE) 1988
Math o profion Ffi
Math o gynhwysydd (heb ei is-rannu)   £101.34

Y ffroenell gyntaf a brofir, fesul safle

£165.29

Pob ffroenell ychwanegol a brofir

£111.70
Profi cyfarpar trydanol amgantol
ar ymweliad ar wahân (fesul safle)
£111.51

Profi derbynnydd cardiau credyd
(yr uned, beth bynnag yw nifer y slotiau/ffroenellau/pympiau)

£111.51

Offer mesur ar gyfer gwirodydd meddwol

Dim mwy na 150 ml - £24.19 + TAW

Arall - £27.95 each + TAW

Offerynnau pwyso

NAWI

Pwysau Ffi

Heb fod dros 1 dunnell

£146.74 + TAW

Dros 1 tunnel i 10 tunnel;
(2240 pwys-22400 pwys)

£227.05 + TAW

Dros 10 tunnel

£497.04 + TAW

Heb fod yn CE

Yn amodol ar TAW oni bai dan Offerynnau Mesur
(Gofynion CEE) Rheoliadau 1988
Pwysau Ffi

Heb fod dros 1 dunnell

£88.14
Dros 1 tunnel i 10 tunnel;
(2240 pwys-22400 pwys)
£142.78

Dros 10 tunnel

£298.18

Pont bywso cyhoeddus ardystiad

 • £111.51ph
 • Dim TAW
 •  Isafswm tâl hanner awr

Nodiadau

Wrth brofi offerynnau gan cynnwys arddangosfeydd anghysbell neu cyfleusterau argraffu, a ble mae cwblhau'r prawf yn gofyn am ail berson neu ail gyfres o brofion gan yr un person, gall ffi ychwanegol cael ei godi ar sail y ffi sylfaenol a roddwyd uchod yn ogystal â 50% gordal.

Wrth gyflenwi offer arbenigol (gan gynnwys ond heb ei gyfyngu I pont bwyso uned brawf, fan a phrofi pwysau, ac ati) Gall ffi ychwanegol cael ei godi bob awr, bob dydd neu bob apwyntiad yn ôl yr amgylchiadau.

Mesurau

Mesur Ffi Ychwanegir TAW

Mesurau llinol nad ydynt yn fwy na 3m fesul graddfa

£13.89 Oes - oni bai y daw o dan Reoliadau Offer Mesur
(Gofynion CEE) 1988
Mesurau cyfeintiau heb raniadau
(dim mwy nag un litr)
£10.97 Oes - oni bai y daw o dan Reoliadau Offer Mesur
(Gofynion CEE) 1988
Mesurau balast ciwbig £245.54 Oes - oni bai y daw o dan Reoliadau Offer Mesur
(Gofynion CEE) 1988

Mesurau cyfeintiau hylif ar gyfer gwneud a gwirio pecynnau cyfaint cyfartalog

£38.82 + TAW
Templedi fesul graddfa - yr eitem gyntaf £67.48 + TAW
Templedi yr ail eitem ac eitemau ar ôl hynny £25.53 + TAW

Pwysau

Cyfradd bob awr ar gyfer arolygydd o bwysau a mesurau awr gyntaf - £111.51 + TAW.

£61.95 wedi hynny.

Cyfarwyddeb offer mesur

Er mwyn adlewyrchu'r costau ychwanegol sy'n gysylltiedig ag archwilio, profi a dogfennu a chynnal statws corff nodedig y COM, dylid codi taliadau ychwanegol ar ddosbarthiadau penodol o offer sy'n cael eu cynnwys yn y COM, fel a ganlyn:

 • Cyfradd bob awr - £93.86 + TAW

Sylwer: Bydd ffïoedd yn cynyddu ar gyfer asesiad cydymffurfio â'r COM cychwynnol, ond nid ar gyfer ailwirio ar ôl hynny.

Cyfarwyddeb Offer Mesur Ffi 2022/23  TAW?
Cyfansymwyr toredig awtomatig, pontydd pwyso rheilffyrdd awtomatig, peiriannau pwyso awtomatig, offer llenwi grafimetrig a chludfeltiau pwyso awtomatig. Dim tâl ychwanegol Oes
Mesuryddion dŵr oer Dim tâl ychwanegol Oes
Offer mesur ar gyfer tanwydd hylif ac ireidiau Tâl ychwanegol o 10% Oes
Offer mesur ar gyfer tanwydd hylif a ddosberthir o danceri ffordd Tâl ychwanegol o 10% Oes
Mesurau gweini cyfeintiau Tâl ychwanegol o 25% Oes
Mesurau hyd deunydd Tâl ychwanegol o 25% Oes

Talu prisiau metroleg

Er mwyn adlewyrchu'r costau ychwanegol sy'n gysylltiedig ag archwilio, profi a dogfennu a chynnal statws corff nodedig y COM, dylid codi taliadau ychwanegol ar ddosbarthiadau penodol o offer sy'n cael eu cynnwys yn y COM, fel a ganlyn:

Cyfradd bob awr - £93.86 + TAW

Sylwer: Bydd ffïoedd yn cynyddu ar gyfer asesiad cydymffurfio â'r COM cychwynnol, ond nid ar gyfer ailwirio ar ôl hynny.

Cyfarwyddeb Offer Mesur Ffi (ychwanegir TAW)
Cyfansymwyr toredig awtomatig, pontydd pwyso rheilffyrdd awtomatig, peiriannau pwyso awtomatig, offer llenwi grafimetrig a chludfeltiau pwyso awtomatig. Dim tâl ychwanegol
Mesuryddion dŵr oer Dim tâl ychwanegol
Offer mesur ar gyfer tanwydd hylif ac ireidiau Tâl ychwanegol o 10%
Offer mesur ar gyfer tanwydd hylif a ddosberthir o danceri ffordd Tâl ychwanegol o 10%
Mesurau gweini cyfeintiau Tâl ychwanegol o 25%
Mesurau hyd deunydd Tâl ychwanegol o 25%