Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cael help gyda hanfodion ysgol

Trosolwg

Os ydych chi’n riant neu’n warcheidwad i blentyn mewn addysg rhwng dosbarth derbyn a blwyddyn 11, efallai eich bod yn gymwys i dderbyn grant i'ch helpu chi i dalu am eitemau hanfodol.

Enw swyddogol y grant yw grant Hanfodion Ysgol.

Faint sydd ar gael

Ar gyfer blwyddyn ysgol 2024 i 2025, mae’r grant yn:

 • £125 ar gyfer plant sy’n gymwys
 • £200 ar gyfer plant blwyddyn 7

Sut y gallwch chi ei ddefnyddio

Gallwch ddefnyddio’r grant i dalu am:

 • gwisg ysgol, cotiau ac esgidiau
 • dillad ac offer chwaraeon
 • offer ar gyfer gweithgareddau ysgol, yn cynnwys gwersi cerdd, dysgu awyr agored a chlybiau ar ôl ysgol
 • offer i'r ystafell ddosbarth yn cynnwys beiros, pensiliau a bag ysgol
 • offer a deunyddiau ar gyfer pynciau a chyrsiau newydd

Meini prawf

 • Cymorth Incwm 
 • Lwfans Ceisio Gwaith 
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth 
 • Credyd Treth Plant - cyhyd â bod eich incwm blynyddol yn £16,190 neu lai cyn treth ac nid ydych yn derbyn Credyd Treth Gwaith 
 • Credyd Pensiwn 
 • Credyd Cynhwysol - rhaid i enillion eich cartref fod yn llai na £7,400 y flwyddyn ar ôl treth. Nid yw hyn yn cynnwys unrhyw incwm o fudd-daliadau 
 • deddf Mewnfudo a Cheiswyr Lloches 1999. Efallai y byddwch yn gymwys os nad oes gennych hawl i arian cyhoeddus (NRPF). 

Gwnewch gais i'r Awdurdod Lleol lle mae'r plentyn yn mynychu'r ysgol.  Efallai y byddwch hefyd yn gymwys ar gyfer: 

Gwneud cais

Gallwch hefyd lwytho a llenwch y ffurflen isod:

Llawrlwytho

 • Llywodraeth Cymru y Grant Hanfodion Ysgol 2024-2025 (DOCX 50 KB)

Cysylltwch

Am gymorth pellach gyda'r cais neu unrhyw gwestiwn, cysylltwch:

Cyfarwyddiadau i SA13 1PJ
Tîm Cefnogi Plant a Theuluoedd
Y Ganolfan Ddinesig Port Talbot Castell-nedd Port Talbot SA13 1PJ pref
(01639) 763515 (01639) 763515 voice +441639763515