Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Datganiad I'r Wasg

Digwyddiad Seilwaith Digidol yn Arwain gyda buddsoddiad o £175+ Miliwn i'r Rhanbarth.

Rhaglen Seilwaith Digidol Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn cynnal digwyddiad newydd i arddangos arloesiadau, cyfleoedd a’r buddion digidol sydd ar fin rhoi hwb o £318 miliwn i’r economi leol.

Digwyddiad Seilwaith Digidol

Abertawe, Cymru – 17eg o Fai 2024 - Mae Rhaglen Seilwaith Digidol Bargen Ddinesig Bae Abertawe, sydd eisoes ar ei hanterth, yn parhau i fwrw ymlaen â'i chenhadaeth i ailwampio tirwedd dechnolegol y rhanbarth. Gyda dros £175 miliwn o fuddsoddiad a hwb rhagamcanol o £318 miliwn, mae’r rhaglen yn dyst i ymrwymiad y pedair sir i harneisio arloesedd digidol ar gyfer ffyniant. 

Gan adeiladu ar y momentwm hwn, mae’r rhaglen yn cynnal digwyddiad nodedig o’r enw, ‘Arloesi Digidol a Thechnoleg 5G – Llunio ein Dyfodol’ ar 23ain o Fai, i arddangos y manteision a’r cyfleoedd diriaethol a ddaw i'r rhanbarth gyda gwell cysylltedd ac i drafod pynciau allweddol sy'n effeithio ar gynaliadwyedd a hirhoedledd prosiectau.

Dywedodd Gweinidog Swyddfa Cymru, Fay Jones, “Mae cysylltedd digidol yn hanfodol i dwf economaidd ac felly rwy’n falch iawn o gefnogi’r digwyddiad hwn sy’n arddangos y gwaith anhygoel sy’n cael ei wneud yn rhanbarth Bae Abertawe."


"Mae Llywodraeth y DU yn falch o'n cyfraniad at y Rhaglen Seilwaith Digidol drwy ein buddsoddiad ym Margen Ddinesig Bae Abertawe. Mae tyfu’r economi, creu swyddi newydd a lledaenu ffyniant wrth wraidd ein cenhadaeth Lefelu i Fyny i Gymru.”


Dywedodd Gareth Jones, Prif Swyddog Digidol Cyngor Sir Gar, a fydd yn arwain y diwrnod, "Mae'r digwyddiad hwn yn gyfle gwych i dynnu sylw at faint o fuddsoddiad sy'n cael ei ddwyn i'n rhanbarth i helpu i'n cysylltu'n well. Mae yna nifer o fanteision cymdeithasol ac economaidd i seilwaith digidol gwell. Bydd y digwyddiad hwn yn helpu i amlygu'r cynnydd a wnaed ar draws ein rhanbarth, ac anghenion a chyfleoedd yn y dyfodol."


Mae uchafbwyntiau’r agenda yn cynnwys:


09:30 - 09:45: Geiriau agoriadol
Gareth Jones, Prif Swyddog Digidol Cyngor Sir Caerfyrddin, a Fay Jones AS fydd yn cychwyn y digwyddiad, gan amlygu effaith y rhaglen ar economi a lles y rhanbarth.


09:45 - 10:30: Y daith i 5G a thu hwnt – Trafodaeth panel Mae arbenigwyr y diwydiant Nick Wiggin o Freshwave, Pete Hollebon, Andrez Cruz o Virgin Media O2 ac Ali Akhtar o BT yn trafod potensial trawsnewidiol technoleg 5G, wedi’i hwyluso gan fuddsoddiadau’r rhaglen.


10:30 - 11:00: Technoleg Newydd yng Ngofal Gofal Cymdeithasol
Donna Jones o Gyngor Castell-nedd Port Talbot a Carla Dix o Delta Llesiant yn rhannu mewnwelediadau i'r sbectrwm o arloesiadau digidol a gefnogir gan y rhaglen a sut maent yn gwella darpariaeth gofal cymdeithasol.


11:20 - 12:00: Polisi Digidol a beth mae’n ei golygu i’n rhanbarth
Adam Butcher o Lywodraeth Cymru a Jamie Wzietek o DSIT UK (UKG) yn ymchwilio i oblygiadau polisi digidol ar gyfer twf parhaus Bae Abertawe, wedi'i alluogi gan fentrau'r rhaglen.


12:00 - 12:45: Pryderon iechyd 5G ac ystyriaethau amgylcheddol ac esthetig. Mae arbenigwyr o FarrPoint, DSIT UK (UKG), BT a Vodafone yn trafod dull cyfannol y rhaglen i fynd i’r afael ag ystyriaethau iechyd, estheteg ac amgylcheddol wrth ddefnyddio seilwaith 5G.


13:30 - 14:00: Technolegau newydd a buddion cymunedol
Peter Williams o Lywodraeth Cymru yn tynnu sylw at ffocws y rhaglen ar drosoli technolegau sy'n dod i'r amlwg ar gyfer grymuso cymunedau a thwf cynhwysol.


14:00 - 14:45: Gronfa Arloesi 5G – Prosiectau yn ein Rhanbarth – Trafodaeth panel. Mae Richard Lancaster o brosiect Campysau, cynrychiolwyr o Vodafone, ac Alex Williams o Bentre’ Awel yn arddangos prosiectau arloesol sy'n gysylltiedig â Chronfa Arloesedd 5G y rhaglen, sy'n ysgogi gweithgaredd economaidd a chreu swyddi yn lleol.


14:50 – Y weledigaeth ar gyfer Abertawe – Dinas wirioneddol ddigidol - Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe a Chadeirydd Cydbwyllgor Bargen Ddinesig Bae Abertawe. Daw’r digwyddiad i ben gyda sylwadau cloi, gan bwysleisio ymrwymiad parhaus y rhaglen i feithrin arloesedd digidol, wrth adeiladu ar brif daglinell y rhaglen ‘cysylltedd 
trwy gydweithio’.


Ychwanegodd Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe a Chadeirydd Cydbwyllgor Bargen Ddinesig Bae Abertawe, “Rydym wrth ein bodd bod cymaint o arbenigwyr diwydiant yn ymuno â'r digwyddiad hwn i drafod buddion cysylltedd digidol yn rhanbarth ddinas Bae Abertawe."


"Gyda bywyd busnes a chymunedol yn dibynnu fwy ar opsiynau digidol, rhaid inni roi’r gorau i gynifer o gyfleoedd â phosibl, i harneisio buddsoddiad i ddiogelu ein dyfodol digidol. Mae’r digwyddiad hwn yn enghraifft wych o sut y gallwn ni i gyd chwarae rhan wrth wneud i hynny ddigwydd.”


Dyddiad: 23ain o Fai 2024 
Lleoliad: Digwyddiad Ffrwd Byw  
Amser: 09:30 - 16:00


Os hoffech chi ymuno â'r diwrnod ar-lein a chyflwyno'ch cwestiynau i'r siaradwyr, yna cofrestrwch trwy'r ddolen ffrwd byw: https://bit.ly/digitalinnovationsevent


Ar gyfer pob ymholiad gan y cyfryngau neu wybodaeth bellach, cysylltwch â: Amy James – Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu: amyjames@carmarthenshire.gov.uk


Ymunwch â ni ar 23ain o Fai i ddathlu llwyddiant Rhaglen Seilwaith Digidol Bargen Ddinesig Bae Abertawe i lunio dyfodol digidol i Fae Abertawe.

hannwch hyn ar: