Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Canmoliaeth a chwynion

Rydym am ddarparu gwasanaethau o ansawdd da i bawb, p'un a ydynt yn byw, yn gweithio neu'n ymweld ag ardal Castell-nedd Port Talbot. Hoffem wybod beth ydych chi'n ei feddwl am ein gwasanaethau a'n cyfleusterau.

Gwneud sylwadau, canmoliaeth a chwynion

Os ydych am roi gwybod i ni am unrhyw un o'n gwasanaethau a / neu gyfleusterau:

 • gofynnwch am gopi o'r ffurflen Sylwadau, Canmoliaeth a Chwynion gan y person rydych eisoes mewn cysylltiad ag ef. Os ydych yn gwneud cwyn, dywedwch wrthynt eich bod am i'ch cwyn gael ei thrin yn ffurfiol. Gallwch chi'n llawrlwytho copi hefyd.
 • dewch i'n gweld ar Gwasanaethau Cwsmeriaid yng Nghastell-nedd a Phort Talbot
 • e-bostiwch ni ar contactus@npt.gov.uk (Peidiwch ag atodi dogfennau / negeseuon cyfreithiol i'r e-bost hwn)
 • ffoniwch ni ar 01639 686868 neu ar ein llinell ffôn Gymraeg ar 01639 686869
 • ysgrifennwch lythyr atom

Mae'r cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg neu'n Saesneg

Sut y byddwn yn delio â’ch cwyn

Dylai’r prosesau trin cwynion effeithiol fod:

 • Achwynydd yn Canolbwyntio
 • Syml
 • Ffair ac amcan
 • Amserol ac effeithiol
 • Yn atebol
 • Wedi ymrwymo i wella parhaus

Gobeithio y gellir datrys cwyn cyntaf yn y fan a'r lle. Os na ellir gwneud hyn, caiff y gŵyn ei harchwilio gan reolwr y gwasanaeth. Os nad ydych yn fodlon ar y canlyniad, caiff y gŵyn ei chyfeirio i Swyddog Cwynion.

Gallwch hefyd gwyno i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar unrhyw adeg. Fel arfer, bydd yr Ombwdsmon yn disgwyl eich bod wedi codi'r mater gyda'r corff dan sylw, a rhoi cyfle rhesymol iddynt ymchwilio ac ymateb, cyn i chi gysylltu ag ef.

Cyfarwyddiadau i CF35 5LJ
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
1 Ffordd yr Hen Gae Pencoed CF35 5LJ pref
(01656) 641150 (01656) 641150 voice +441656641150

Faint o amser bydd ei angen i datrys eich chwyn

Os na ellir datrys eich cwyn yn y fan a'r lle, byddwn yn edrych yn fanwl ar hyn, a byddwch yn clywed gennym o fewn 10 niwrnod gwaith.

Pan fydd angen i Swyddog Cwynion ystyried eich cwyn, byddwch yn clywed gennym o fewn 20 niwrnod gwaith.

Os na ellir bodloni unrhyw derfynau amser, byddwn yn eich hysbysu ac yn rhoi dyddiad newydd i chi.

Polisi sylwadau, canmoliaethau a chwynion

Os oes gennych gŵyn am ysgol, cysylltwch â'r pennaeth neu â llywodraethwyr yr ysgol honno.