Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cwestiynau ayffredin

Educational Psychology Service logo

Mae pobl yn aml yn cael cwestiynau am yr hyn mae Seicolegwyr Addysg yn ei wneud a sut rydym yn gweithio. Felly rydym wedi rhoi at ei gilydd rai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin i glirio hyn i fyny:

 • pa fath o faterion y gall Seicolegydd Addysg helpu gyda?
 • pryd y dylwn ymgynghori Seicolegydd Addysg?
 • sut ydw i'n ymgynghori â'r Seicolegydd Addysg?
 • pa fath o waith mae Seicolegydd Addysg yn ei wneud?

Pa fath o faterion y gall Seicolegydd Addysg helpu gyda?

Mae Seicolegwyr Addysg gallu helpu i gefnogi plant a phobl ifanc a allai fod yn profi amrywiaeth o faterion sy'n ymwneud â'u dysgu. Er enghraifft:

 • datblygiad gwybyddol
 • sgiliau cyfathrebu cymdeithasol
 • anawsterau emosiynol, cymdeithasol, ac ymddygiadol (ee dicter, pryder, ymlyniad, cymhelliant, hunan-barch)
 • sgiliau Iaith a Lleferydd
 • clywed a Nam ar y golwg
 • saesneg fel Iaith ychwanegol
 • mwy galluog a thalentog

Pryd y dylwn ymgynghori Seicolegydd Addysg?

Ystyrir fod ymgynghori â Seicolegydd Addysgol yn briodol ar lefel Weithredu “Ysgol a Mwy”. Mae hyn yn golygu y dylai pryderon y staff wedi eu trafod gyda'r Cydlynydd AAA yr ysgol a dylai cynllun ymyrryd wedi cael eu rhoi ar waith a'u monitro.  Pan nad yw plentyn yn ymateb yn gadarnhaol i'r ymyrraeth o fewn yr adnoddau yr ysgol y gall Cydlynydd AAA yr ysgol dymuno blaenoriaethu'r plentyn i'w trafod gyda'u Seicolegydd Addysg.  Ni fydd Seicolegwyr Addysg yn cymryd rhan mewn achos unigol heb drafodaeth ymlaen llaw gyda Cydlynydd AAA yr ysgol.

Sut ydw i'n ymgynghori â'r Seicolegydd Addysg?

Dylai unrhyw aelod o staff neu weithiwr proffesiynol sydd â phryderon parhaus ynghylch dysgu disgybl trafod hyn yn gyntaf a'r Cydlynydd AAA yr ysgol.  Bydd ceisiadau am cyfranogiad y Seicolegydd Addysgol dim ond yn cael eu gwneud gan y Cydlynydd AAA yr ysgol.  Gall staff hefyd gysylltu â'r Seicolegydd Addysg yn uniongyrchol (dros y ffôn neu e-bost) am gyngor a thrafodaeth anffurfiol.

Pa fath o waith mae Seicolegydd Addysg yn ei wneud?

Gall Seicolegwyr Addysg gweithio mewn nifer o ffyrdd gwahanol yn dibynnu ar y pryderon penodol a godwyd gan yr ysgol. Mae ein rôl allweddol yn cynnwys:

 • ymgynghori gyda staff, rhieni a gweithwyr proffesiynol
 • asesu Unigol ac arsylwi disgyblion
 • hyfforddiant staff
 • ymyriadau unigol a grŵp
 • cyngor ymchwil a pholisi

Gweler ein hadran Gwasanaethau am fwy o fanylion