Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Parhewch i Sgwrsio – Gyda'n gilydd ni yw CnPT

Ymgynghoriad Cyllideb CnPT 2024-25 – Beth ddywedoch chi wrthym…

Gwnaed y penderfyniadau terfynol am gyllideb 2024-25 ar gyfer Castell-nedd Port Talbot gan y Cabinet ddydd Mercher 6 Mawrth, ac mewn cyfarfod o’r Cyngor llawn ddydd Iau 7 Mawrth 2024. Gallwch ddarllen mwy am y gyllideb www.npt.gov.uk/budgetandspending, a gallwch ddarllen adroddiad y gyllideb lawn.

Oll yn oll, ystyriwyd barn dros 2,500 o bobl o ran y broses o osod cyllideb, o siarad â phobl am y pethau sy’n cyfri iddyn nhw drwy ein hymgyrch ymgysylltu “Parhewch i Sgwrsio”, ac eto gan bobl a ymatebodd i’r ymgynghoriad cyhoeddus yn y cyfnod yn arwain at osod y gyllideb derfynol.

Diolch i bawb ohonoch am eich adborth. Dyma rai o’r pethau ddywedoch chi wrthym……

Ymatebion i Holiadur Ymgynghoriad y Gyllideb

O 20 Rhagfyr 2023 tan 10 Ionawr 2024, fe gynhalion ni ymgynghoriad cyhoeddus ar ein cynigion drafft am gyllideb 2024-25. Fe dderbynion ni 556 o holiaduron llawn.

Beth glywsom ni

Arian Wrth Gefn Penodol Gwasanaethau Cymdeithasol

Fe ofynnon ni sut mae pobl yn teimlo am y cynnig i ddefnyddio £6.8miliwn o arian wrth gefn penodol i fynd i’r afael â gwasgfeydd ariannu ym maes Gwasanaethau Cymdeithasol ac i helpu i gydbwyso’r gyllideb yn 2024-25. Atebodd 514 o bobl y cwestiwn hwn:

128 pobl cytuno'n gryf, 222 pobl cytuno, 61 pobl Anghytuno, 35 pobl anghytuno'n gryf, 68 dim gwybod

 • o blith y 350 o ymatebwyr sy’n cytuno neu’n cytuno’n gryf â’r cynnig, ymysg rhai o’r prif themâu pam maen nhw’n cytuno roedd:
  • Sylwadau am bwysigrwydd Gwasanaethau Cymdeithasol a darparu cefnogaeth i’r rhai mewn angen
  • Barn y dylid defnyddio arian wrth gefn pan fo pethau’n fain.
  • Barn fod Gwasanaethau Cymdeithasol dan bwysau, angen mwy o adnoddau, neu y dylent fod yn flaenoriaeth.
  • Sylwadau fod angen / galw yn tyfu (rhai’n cysylltu hyn â’r boblogaeth sy’n heneiddio).
 • o blith y 96 o ymatebwyr sy’n anghytuno neu’n anghytuno’n gryf â’r cynnig, ymysg rhai o’r prif themâu pam maen nhw’n anghytuno roedd:
  • angen mwy o wybodaeth neu fwy o gwestiynau am y cynnig
  • barn y dylid rheoli gwariant / adnoddau Gwasanaethau Cymdeithasol o fewn y gyllideb sydd ar gael
  • sylwadau negyddol am lefel / argaeledd presennol y gwasanaeth
  • barn y dylai gwasgfeydd Gwasanaethau Cymdeithasol gael eu hariannu gan lywodraethau Cymru neu’r DU.

Treth y Cyngor

Fe ofynnon ni pa mor gefnogol fyddai pobl i gynnydd yn Nhreth y Cyngor i helpu i warchod / osgoi toriadau i wasanaethau a ddarperir gan y cyngor. Atebodd 540 o bobl y cwestiwn hwn:

30 pobl cefnogol iawn, 100 pobl cefnogol, 103 pobl pur anghefnogol, 288 pobl anghefnogol, 19 pobl dim gwybod

 • o blith y 130 o ymatebwyr a ddangosodd y bydden nhw’n gefnogol neu’n gefnogol iawn, rhoddodd 90 (69%) eu rheswm am ymateb fel y gwnaethant. Ymysg rhai o’r prif themâu pam y bydden nhw’n gefnogol roedd:
  • gwarchod gwasanaethau
  • y byddai cynnydd i’w ddisgwyl am fod costau popeth wedi cynyddu
  • bydden nhw’n cefnogi cynnydd bychan neu fforddiadwy
  • lleisiwyd gofidiau am y cynnydd mewn gwasgfeydd costau byw
  • barn y dylai’r cynnydd ddod o hyd i ddulliau mwy effeithlon / arbedion / incwm i gadw’r cynnydd mor isel â phosib.
 • o blith y 391 o ymatebwyr a ddangosodd y bydden nhw’n anghefnogol neu’n anghefnogol iawn, rhoddodd 289 (74%) eu rheswm am ymateb fel y gwnaethant. Ymysg rhai o’r prif themâu pam y bydden nhw’n gefnogol roedd:
  • barn fod pobl eisoes yn talu digon / gormod
  • gofid y byddai cynnydd yn ychwanegu at wasgfeydd costau byw presennol
  • barn nad yw pobl yn cael gwerth am arian / yn cael cais i dalu mwy am lai.
  • barn y dylai’r cyngor arbed arian mewn mannau eraill neu gynhyrchu incwm.

Strategaeth y Gyllideb

Fe amlinellon ni 4 nod allweddol y seilir strategaeth y gyllideb ddrafft arni, a gofynnwyd i ymatebwr ddangos i ba raddau maen nhw’n cytuno â nhw. Dyma’r ymatebion:

Cynnal ffocws clir ar adfer ar ol Covid-19 - 15% cytuno'n gryf, 47% cytuno, 21% anghytuno, 10% anghytuno'n gryf, 7% dim gwybod; Hwyluso a galluogi twf economaidd - 38% cytuno'n gryf, 49% cytuno, 7% anghytuno, 5% anghytuno'n gryf, 2% dim gwybod; Darparu blaenoriaethau polisi llywodraeth yn lleol a Llywodraeth Cymru - 11% cytuno'n gryf, 49% cytuno, 23% anghytuno 10% anghytuno'n gryf, 8% dim gwybod; Sicrhau'r cyngor yn cynaladwy - 31% cytuno'n gryf, 48% cytuno, 11% anghytuno, 5% anghytuno'n gryf, 4% dim gwybod

 • Gwahoddwyd pobl i ymhelaethu ar eu hymatebion i’r cwestiwn ar y nodau allweddol, a daeth y themâu isod i’r amlwg:
  • roedd lefel cyffredinol uchel o gefnogaeth i’r pedwar maes ffocws a gynigiwyd
  • cwestiynodd nifer o ymatebwyr a oedd, neu ba mor agos roedd blaenoriaethau polisi Llywodraeth Cymru’n unioni â blaenoriaethau ac anghenion lleol.
  • roedd sawl sylw’n awgrymu y dylai COVID-19 fod y tu cefn i ni nawr, gan awgrymu diffyg ymwybyddiaeth o’r effaith barhaol.

Awgrymiadau eraill

Fe ofynnon ni am unrhyw awgrymiadau eraill o ran sut y gallai’r cyngor leihau’r bwlch yn y gyllideb. Y prif themâu oedd:

 • Awgrymiadau ynghylch lleihau’r costau sy’n gysylltiedig â / niferoedd o staff cyngor ar gyflogau uwch
 • Gwerthu / rhentu / lleihau adeiladau, tir ac asedau eraill y cyngor.
 • Arbedion effeithlonrwydd / atal gwastraff.
 • Cynhyrchu incwm

Gan bwy glywsom ni

 • Dywedodd 96% (523) o ymatebwyr eu bod nhw’n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot
 • Roedd 1% (6) dan 25 oed; ychydig dros chwarter 29% (129) yn 60 oed neu hŷn, a 64% (284) rhwng 25-59 oed.
 • Dywedodd 50% (217) eu bod nhw’n fenywaidd; 42% (182) yn wrywaidd; ac 1% (2) yn anneuaidd.

Ymatebion Parhewch i Sgwrsio

Cynhaliwyd ein hymgyrch ymgysylltu ‘Parhewch i Sgwrsio’ rhwng 29 Mehefin ac 8 Hydref 2023. Yn ystod y cyfnod hwnnw, gofynnwyd i bobl beth oedd yn cyfri iddyn nhw, gan ddefnyddio grwpiau ffocws, cyfarfodydd, digwyddiadau a holiaduron.

Fe dderbynion ni 1,657 holiadur llawn, cymerodd 30 o bobl ran mewn  grwpiau ffocws ac fe siaradon ni â 262 o bobl mewn trafodaethau grŵp mewn digwyddiadau

Beth glywsom ni yn yr Holiaduron:

Beth sy’n cyfri i chi NAWR? 10 prif thema fesul grŵp oedran:

*ni wnaeth pob ymatebwr ddewis nodi’u hoedran, felly mae’r nifer ar gyfer ‘pob ymatebwr’ yn uwch na swm y niferoedd ar gyfer y 3 grŵp oedran

** canrannau a ddangosir yn ymwneud â nifer yr ymatebwyr yn y rhes uchaf

Pob ymatebwr (*1491) Dan 25 (759) 25 – 59 oed (407) 60+ oed (255)
Ffrindiau, teulu ac anifeiliaid anwes (36% -532) Ffrindiau, teulu ac anifeiliaid anwes (65%-497) Costau byw / chwyddiant (16%-66) Trafnidiaeth gyhoeddus (19%-49)
Gweithgareddau hamdden / cyfleusterau hamdden (25% -368) Gweithgareddau hamdden / cyfleusterau hamdden (40%-304) Iechyd a Llesiant (14%-55) Economi lleol / ardal leol / canol tref da (17%-44)
Addysg / Llyfrgelloedd / Ysgolion (18%-274) Addysg / Llyfrgelloedd / Ysgolion gan gynnwys prydau ysgol (28%-211) Cadw’r ardal leol yn lân (13%-52 Cadw’r ardal leol yn lân (16%-41)
Iechyd a Llesiant (12%-172) Safon byw / ansawdd bywyd (9%-68) Materion amgylcheddol (10%-41) Iechyd a Llesiant (16%-41)
Cadw’r ardal leol yn lân (8%-119) Iechyd a Llesiant (9%-67) Addysg / Llyfrgelloedd / Ysgolion (10%-41) Materion amgylcheddol (11%-29)
Costau byw / chwyddiant (8%-115) Cymunedau / gweithgareddau cymdeithasol / digwyddiadau (4%-29) Gweithgareddau hamdden / cyfleusterau hamdden (10%-39) Costau byw / chwyddiant (10%-26)
Materion amgylcheddol (7%-103) Materion amgylcheddol (3%-26) Cymunedau / gweithgareddau cymdeithasol / digwyddiadau (9%-38) Cynnal a chadw / diogelwch palmentydd a heolydd (9%-23)
Economi lleol / ardal leol / canol tref da (7%-102) Swyddi / cyfleoedd am swyddi (3%-22) Economi lleol / ardal leol / canol tref da (9%-38) Ymddygiad gwrthgymdeithasol / materion troseddu a phlismona (8%-21)
Trafnidiaeth gyhoeddus (6%-94) Parciau a llecynnau glas (3%-21) Cefnogaeth i’r henoed / pobl anabl / bregus (9%-35)

Cefnogaeth i’r henoed / pobl anabl / bregus (7%-18)

Addysg / Llyfrgelloedd / Ysgolion (7%-18)

Gweithgareddau hamdden / cyfleusterau hamdden (7%-18)

Parciau a llecynnau glas (7%-18)
Safon byw / ansawdd bywyd (6%-89) - Materion diogelwch cyffredinol (9%-35) -

Beth sy’n cyfri i chi I’R DYFODOL? 10 prif thema fesul grŵp oedran:

*ni wnaeth pob ymatebwr ddewis nodi’u hoedran, felly mae’r nifer ar gyfer ‘pob ymatebwr’ yn uwch na swm y niferoedd ar gyfer y 3 grŵp oedran

** canrannau a ddangosir yn ymwneud â nifer yr ymatebwyr yn y rhes uchaf
Pob ymatebwr (*1491) Dan 25 (759) 25 – 59 oed (407) 60+ oed (255)
Swyddi / cyfleoedd am swyddi (29% -423) Swyddi / cyfleoedd am swyddi (48% -358) Costau byw / chwyddiant (13% -51) Iechyd a Llesiant (18% -44)
Ffrindiau, teulu ac anifeiliaid anwes (21% -300) Ffrindiau, teulu ac anifeiliaid anwes (38% -280) Materion amgylcheddol (13% -49) Economi lleol / ardal leol / canol tref da (17% -41)
Addysg / Llyfrgelloedd / Ysgolion (16% -229) Addysg / Llyfrgelloedd / Ysgolion (22% -167) Iechyd a Llesiant (13% -49) Trafnidiaeth gyhoeddus (16% -39)
Gweithgareddau hamdden / cyfleusterau hamdden (14% -207) Safon byw / ansawdd bywyd (22% -160) Swyddi / cyfleoedd am swyddi (12% -48) Materion amgylcheddol (13% -32)
Safon byw / ansawdd bywyd (13% -187) Gweithgareddau hamdden / cyfleusterau hamdden (21% -153) Economi lleol / ardal leol / canol tref da (11% -43) Cadw’r ardal leol yn lân (12% -30)
Iechyd a Llesiant (12% -169) Iechyd a Llesiant (10% -71) Addysg / Llyfrgelloedd / Ysgolion (9% -36) Cefnogaeth i’r henoed / pobl anabl / bregus (11% -27)
Materion amgylcheddol (9% -134) Materion amgylcheddol (7% -49) Cadw’r ardal leol yn lân (9% -34) Materion diogelwch cyffredinol (9% -22)
Costau byw / chwyddiant (8% -118) Costau byw / chwyddiant (6% -47) Gweithgareddau hamdden / cyfleusterau hamdden (9% -34) Addysg / Llyfrgelloedd / Ysgolion (8% -19)
Economi lleol / ardal leol / canol tref da (7% -101) Cyllid a defnyddio arian yn effeithiol(3% -24) Cefnogaeth i’r henoed / pobl anabl / bregus (8% -31)

Cynnal a chadw / diogelwch palmentydd a heolydd (7% -18)

Cadw’r ardal leol yn lân (6% -88)

Trafnidiaeth gyhoeddus (6% -82)
- Trafnidiaeth gyhoeddus (8% -31)

Ymddygiad gwrthgymdeithasol / materion troseddu a phlismona (6% -15)

Gweithgareddau hamdden / cyfleusterau hamdden (6% -15)

Beth allai gael ei wneud i WELLA BYWYD?  10 prif thema fesul grŵp oedran: 

*ni wnaeth pob ymatebwr ddewis nodi’u hoedran, felly mae’r nifer ar gyfer ‘pob ymatebwr’ yn uwch na swm y niferoedd ar gyfer y 3 grŵp oedran

** canrannau a ddangosir yn ymwneud â nifer yr ymatebwyr yn y rhes uchaf
Pob ymatebwr (*1491) Dan 25 (759) 25 – 59 oed (407) 60+ oed (255)
Gwella darpariaeth cyfleusterauh amdden a chwaraeon (14% -185) Gwella darpariaeth cyfleusterauh amdden a chwaraeon (23% -148) Darparu mwy o ddigwyddiadau / prosiectau cymunedol (18% -71) Gwella trafnidiaeth gyhoeddus / trafnidiaeth yn gyffredinol (26% -72)
Gwella glendid yr ardal (13% -183) Gwella glendid yr ardal (11% -71) Darparu gweithgareddau a chyfleusterau i bobl ifanc (16% -63) Gwella isadeiledd heolydd a phalmentydd (17% -48)
Gwella trafnidiaeth gyhoeddus / trafnidiaeth yn gyffredinol(11% -152) Gwella / buddsoddi mewn ardaloedd awyr agored, parciau a glan y môr (10% -62) Gwella glendid yr ardal (15% -60) Gwella glendid yr ardal (17% -47)
Gwella / buddsoddi mewn ardaloedd awyr agored, parciau a glan y môr (10% -138) Gwella ysgolion a gwasanaethau addysg (9% -57) Gwella’r ardal yn gyffredinol / hybu’r ardal (15% -59) Cefnogi’r henoed / bregus / anabl (13% -37)
Darparu gweithgareddau a chyfleusterau i bobl ifanc (10% -137) Darparu gweithgareddau a chyfleusterau i bobl ifanc(7% -46) Gwella trafnidiaeth gyhoeddus / trafnidiaeth yn gyffredinol(12% -49) Gwella’r ardal yn gyffredinol / hybu’r ardal(11% -30)
Darparu mwy o ddigwyddiadau / prosiectau cymunedol (10% -130) Cynyddu nifer / ansawdd y siopau, caffis a bwytai (6% -41) Gwella / buddsoddi mewn ardaloedd awyr agored, parciau a glan y môr (12% -49) Lleihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol(10% -28)
Gwella’r ardal yn gyffredinol gan gynnwys buddsoddi’n lleol(9% -124) Darparu cefnogaeth costau byw (5% -35) Gwella isadeiledd heolydd a phalmentydd(12% -48) Mwy o gyfathrebu ac ymgysylltu gan y cyngor (10% -27)
Gwella isadeiledd heolydd a phalmentydd(9% -122) Darparu mwy o ddigwyddiadau / prosiectau cymunedol(5% -33) Lleihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol(10% -39) Gwella / buddsoddi mewn ardaloedd awyr agored, parciau a glan y môr(9% -26)
Cefnogi’r henoed / bregus / anabl(7% -97) Gwella’r ardal yn gyffredinol / hybu’r ardal (5% -31) Cefnogi’r henoed / bregus / anabl (10% -38)

Darparu gweithgareddau a chyfleusterau i bobl ifanc(9% -24)

Lleihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol(7% -93 Gwella cyfleoedd am swyddi ac amodau gweithio(5% -29) Mwy o gyfathrebu ac ymgysylltu gan y cyngor(9% -36) Darparu mwy o ddigwyddiadau / prosiectau cymunedol(8% -22)

Gan bwy glywsom ni

 • Dywedodd 84% o ymatebwyr eu bod nhw’n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot
 • Roedd dros hanner (57%) yr ymatebwyr yn fenywod, a 42% yn ddynion.
 • Roedd 50% o dan 25 oed; Roedd ychydig dros un rhan o bump (22%) yn 60 oed neu'n hŷn, ac roedd y 29% oedd yn weddill rhwng 25-59 oed.
 • Yn nodedig, roedd 44% (neu 681) o'r ymatebwyr yn blant ysgol.