Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cwestiynau cyffredin am lifogydd Sgiwen

Rydym yn anfon negeseuon testun at breswylwyr sydd wedi cofrestru i dderbyn diweddariadau.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei darparu ar ein tudalennau gwe a'n cyfryngau cymdeithasol.

Following requests at the Residents’ meetings, the 2011 mine entry inspection report and residents letters issued at the time can now be published as we have the express consent of the owners of 45 and 46 Goshen Park. This information is available to view below or you may request a copy by contacting our residents’ helpline - 0800 2884268

We have been taking water samples since the incident, which continue to confirm that there are no safety risk from the water.

Os oes angen cymorth arnoch gyda'ch iechyd meddwl a'ch lles, gallwch gael gafael ar gymorth ac adnoddau o'r gwefannau a'r sefydliadau isod:

Bydd diweddariadau pellach mewn perthynas â sefydliadau cymorth eraill yn dod yn fuan.

Bydd ein Canolfan Gefnogi Digwyddiad i Drigolion yn Ysgol Gynradd Abbey yn aros ar agor yr wythnos nesaf (dydd Llun 8 i ddydd Gwener 12 Chwefror, 9yb i 5yp) i gynnig help, gwybodaeth a chyngor i breswylwyr lle mae'r llifogydd yn Sgiwen wedi effeithio arnynt.

Yn y Ganolfan, gallwch gael help gyda:

 • Cymorth Tai
 • Gwasanaethau cymdeithasol – e.e. cymorth lles, cymorth hawliau lles, gwybodaeth, cymorth a chyngor
 • Gwybodaeth am ddiogelwch cymunedol
 • Gwybodaeth ar sut i wneud eich cartref yn ddiogel rhag tân ynghyd â darparu larymau mwg a charbon monocsid am ddim
 • Cwblhau cais am Grant Cymorth Llifogydd Sgiwen
 • Cymorth a Chyngor Iechyd yr Amgylchedd

Os oes angen cymorth arnoch gyda'ch iechyd meddwl a'ch lles ar yr adeg anodd hon, gallwch hefyd gael gafael ar gymorth ac adnoddau o'r gwefannau a'r sefydliadau isod

Os oes angen cymorth arnoch y tu allan i'r oriau hyn, ffoniwch

 • 01639 686868 ar gyfer ymholiadau cyffredinol
 • 01639 685219 ar gyfer anghenion tai mewn argyfwng
 • 01639 895455 ar gyfer Tîm Dyletswydd Brys y Gwasanaethau Cymdeithasol

Os nad oes gennych yswiriant, neu os oes angen help arnoch gyda hawliadau, mae'r tîm o gynghorwyr Cyngor ar Bopeth Abertawe Castell-nedd Port Talbot yma i rhoi cymorth, cyngor a chymorth i'r rhai nad oes ganddynt yswiriant,  neu a allai fod yn wynebu heriau gyda hawliadau yswiriant, newidiadau mewn hawliadau budd-daliadau neu faterion tai.

Gellir cysylltu â nhw ar eu llinell ffôn am ddim ar 0808 278 7926, neu drwy e-bost yn help@citizensadvicesnpt.org.uk Mae gwybodaeth hefyd ar gael ar gwefan www.citizensadvicesnpt.org.uk

Mae llawer o drigolion yr effeithiwyd arnynt gan y llifogydd wedi gofyn inni ble i gael cyngor am yswiriant.

Cyngor i'r rhai sydd ag yswiriant:

 • Cysylltwch â'ch yswirwyr cyn gynted â phosibl i rhoi gwybod iddynt am y difrod o'r llifogydd
 • Darllenwch eich polisi a deallwch yr yswiriant sydd gennych ar waith.
 • Gofynnwch iddyn nhw am fanylion ar sut i wneud hawliad ac a fyddan nhw'n anfon addasydd colli yswiriant
 • Tynnwch ffotograffau neu fideo o'r difrod i'ch cartref a'ch cynnwys    
 • Peidiwch â thaflu unrhyw eitemau sydd wedi'u difrodi nes eich bod wedi trafod gyda'ch yswiriwr.
 • Bydd rhai cwmnïau yswiriant yn cynnig swm penodol i chi setlo'r hawliad – cyn derbyn bod yn siŵr eich bod yn deall yr hyn y maent yn ei gynnig ac a yw'n rhesymol. 
 • Os oes angen help arnoch i waredu eitemau sydd wedi'u difrodi gan lifogydd, anfonwch e-bost atom yn environment@npt.gov.uk i rhoi gwybod i ni pan fyddwch yn rhoi eitemau allan i'n tîm gwastraff eu casglu.

Mae rhagor o wybodaeth am wneud hawliad Yswiriant ar gael ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru

Achos y digwyddiad oedd rhwystr mewn gwaith mwyngloddio hanesyddol a arweiniodd at groniad o ddŵr. Mae'n debygol bod hyn wedi digwydd dros beth amser a phan oedd y pwysau'n ddigonol fe ffurfiodd neu gorfododd gysylltiad mewn ffrwydryn cyfagos a oedd yn caniatáu iddo gyrraedd lefel lawer uwch ac yna dod o hyd i fan gwan i chwythu allan.

Mae'r dŵr bellach wedi dod o hyd i lwybr newydd a bydd angen i ni adeiladu system rheoli dŵr newydd sydd â chynhwysedd ar gyfer yr holl ddŵr sy'n dod i lawr o'r gweithfeydd uwchben Sgiwen.

Byddwn nawr yn ymgymryd â dau brif becyn o waith. Byddwn yn adfer y siafft a ddymchwelwyd trwy osod cynhaliaeth newydd, pibellau draenio a gwneud gwaith peirianneg i sefydlogi'r ddaear cyn ail-wynebu'r ffordd.

Byddwn hefyd yn gosod cynllun rheoli dŵr newydd. Bydd y system newydd yn defnyddio technoleg telemetreg fodern a fydd yn ein rhybuddio am unrhyw newidiadau mewn llif fel y gall staff fynychu'n brydlon a bydd yn cael ei archwilio a'i gynnal yn rheolaidd.

Yn y cyfamser, bydd gwyro dŵr dros dro yn aros yn ei le ac yn cael ei fonitro'n ofalus cyn, yn ystod ac ar ôl cyfnodau o dywydd gwlyb, a chymryd camau ychwanegol yn ôl yr angen i rheoli'r llif.

Ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru i gael gwybod mwy am beth i'w wneud mewn llifogydd.

Gallwch gysylltu â Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru ar 0800 169 1234 neu fynd i'w gwefan i gael rhagor o wybodaeth.

Mae taflenni ar gael yn y Canolfan Gefnogi Digwyddiad i Drigolion ar sut i wneud eich cartref yn ddiogel rhag tân.

Gallwch hefyd gasglu larymau mwg a charbon monocsid am ddim yn y Ganolfan.

Mae'r Bartneriaeth CNPT Ddiogelach wedi gofyn i drigolion Sgiwen fod yn wyliadwrus a gofalu am eu cymuned drwy edrych allan am eu cymdogion yn y cyfnod anodd hwn.

Os credwch fod sgamiwr wedi cysylltu â chi, cysylltwch â Thîm Safonau Masnach Cyngor Castell-nedd Port Talbot.

Os oes gennych bryderon ffoniwch 101 neu 999 mewn argyfwng.