Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol

Menter Iechyd Cyhoeddus Cymru yw NERS i hyrwyddo gweithgarwch corfforol ymhlith y rhai sydd ar hyn o bryd yn anweithgar neu y mae ganddynt gyflyrau meddygol penodol. Ystyr NERS yw National Exercise Referral Scheme.

Your doctor or health professional may believe that you would benefit from being more physically active. In order to support you in building more activity into your life you may wish to participate in the exercise referral programme. As part of this programme, you will be invited to participate in a number of supervised exercise sessions in Neath Port Talbot.

Rydym yn deall nad yw pawb yn teimlo'n gysurus mewn campfeydd traddodiadol. Felly, er mwyn sicrhau apêl eang, bydd y cynllun hwn yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau mewn nifer o leoliadau gwahanol.

Bydd pob rhaglen o weithgarwch wedi'i dylunio i fod yn addas i anghenion y claf unigol a bydd bob amser dan oruchwyliaeth hyfforddwr NERS. Bydd yr holl wybodaeth bersonol a roddir i hyfforddwyr NERS yn cael ei thrin yn hollol gyfrinachol. Cost pob sesiwn yw £2.00

  • Tai Chi
  • Gampfa a Chylchedau
  • Nofio
  • Cwrs bwyta'n iach
  • Pilates

Mae hefyd gennym amrywiaeth o ddosbarthiadau arbenigol e.e. ymarfer corff yn dilyn strôc, adsefydlu cardiaidd, adsefydlu ysgyfeiniol.

Mae wedi'i brofi bod ymarfer corff yn gwella iechyd pobl mewn sawl ffordd. Er enghraifft, mae'n lleihau'r risg o glefyd y galon, mae'n iselhau pwysedd gwaed ac yn helpu gyda cholli pwysau. Hefyd, gall helpu i leihau straen, gofid ac iselder, gan wella teimlad o les y cyfranogwyr o ganlyniad.

Bydd cynllun NERS yn cynnig cyfle i brofi o leiaf ddwy sesiwn weithgarwch bob wythnos.

Pan fyddwch yn dilyn y rhaglen ymarfer corff, bydd gweithiwr proffesiynol sydd wedi'i hyfforddi'n arbennig yn cysylltu â chi i'ch gwahodd am ymgynghoriad. Yn yr ymgynghoriad hwn, bydd y gweithiwr proffesiynol yn cael ychydig mwy o wybodaeth am eich hanes iechyd a helpu i ddewis rhaglen o ymarfer corff sy'n addas i chi, dosbarthiadau a fydd yn ddifyr a'ch helpu i wella'ch iechyd. Byddwch yn gallu cael mynediad at ystod eang o gyfleoedd a bydd y rhain ar gael i chi am 16 wythnos y rhaglen. Ar ôl 16 wythnos, byddwch yn cyfarfod â gweithiwr proffesiynol ymarfer corff eto i helpu i gytuno ar gynllun ar gyfer parhau i ymarfer.

Ewch at eich meddyg teulu neu weithiwr iechyd proffesiynol arall a ddylai allu rhoi'r wybodaeth berthnasol i chi. Fel arall, cysylltwch â chydlynwyr y rhaglen:

Lisa Jones / Claire Jones
NERS
Parc Gwledig Margam
Port Talbot
SA13 2TJ

Ffôn: 01639 861144
E-bost: l.jones9@npt.gov.uk / c.m.jones1@npt.gov.uk

Cydlynydd Prosiect NERS:

Lisa Jones / Claire Jones
NPT NERS
Parc Gwledig Margam
Port Talbot
SA13 2TJ

Ffôn: 01639 861144
E-bost: l.jones9@npt.gov.uk / c.m.jones1@npt.gov.uk