Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cyfansoddiad CBSCNPT

Cyfansoddiad y Cyngor

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot wedi cytuno ar gyfansoddiad sy'n nodi sut mae'r Cyngor yn gweithredu, sut y gwneir penderfyniadau a'r gweithdrefnau a ddilynir i sicrhau bod y rhain yn effeithlon, yn dryloyw ac yn atebol i bobl leol. Mae rhai o'r prosesau hyn yn ofynnol yn ôl y gyfraith, tra bod eraill yn fater i'r Cyngor eu dewis.

Penderfynodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot fabwysiadu’r Model Arweinydd a Chabinet, fel ei drefniadau gweithredol yn ei Gyfarfod Blynyddol ym mis Mai 2002.

Mae’r fframwaith Cyfansoddiadol hwn yn ymrwymo’r Cyngor i ddarparu sylfaen gref ar gyfer partneriaeth gymunedol, gan gynnwys cyfranogiad gweithredol holl randdeiliaid Castell-nedd Port Talbot. Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i sicrhau bod prosesau gwneud penderfyniadau clir, atebol, arweinyddiaeth gymunedol gref a rhagoriaeth wrth ddarparu gwasanaethau yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Mae'r fframwaith yn nodi sut mae'r Cyngor yn gweithredu a sut y gwneir penderfyniadau ynghyd â'r Gweithdrefnau a ddilynir i sicrhau bod penderfyniadau a swyddogaethau yn effeithlon, yn dryloyw ac yn atebol i bobl leol. Mae'r gyfraith yn gofyn am rai o'r prosesau hyn, tra bod eraill yn fater i'r Cyngor ei ddewis.

Darperir gweithdrefnau a chodau ymarfer manylach mewn rheolau a phrotocolau ar wahân ar ddiwedd y ddogfen.

Beth sydd yn y Cyfansoddiad?

Rhennir y Cyfansoddiad yn Erthyglau sy’n nodi’r rheolau sylfaenol sy’n llywodraethu busnes y Cyngor.

Darperir Gweithdrefnau a Chodau Ymarfer manylach yn y rheolau a'r Protocolau ar wahân ar ddiwedd y Cyfansoddiad.

Ategir y trefniant cyfansoddiadol hwn gan system o Lwfansau Aelodau a hysbysir gan drafodaethau Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.

Mae protocol yn llywodraethu'r berthynas rhwng Swyddogion ac Aelodau'r Cyngor.

Er y gallai'r meysydd gweithgarwch Gweithredol, Craffu a Rheoleiddio rhoi golwg ar fod ar wahân mewn rhyw ffordd ac yn gwahaniaethu oddi wrth ei gilydd, maent mewn gwirionedd yn agweddau yn unig ar y Cyngor Bwrdeistref Sirol fel un corff corfforaethol statudol. Mae swyddogion hefyd yn gwasanaethu'r Awdurdod cyfan fel un corff statudol.

Sut mae'r Cyngor yn Gweithio

Ffurfiwyd y Cyngor ym mis Ebrill 1996 o ganlyniad i ad-drefnu llywodraeth leol. Mae'r awdurdod unedol newydd, sy'n darparu ystod eang o wasanaethau i boblogaeth o 139,650, yn gyfuniad o hen Gyngor Bwrdeistref Castell-nedd, Cyngor Bwrdeistref Port Talbot, a rhan o hen Gyngor Bwrdeistref Dyffryn Lliw a Chyngor Sir Gorllewin Morgannwg.

Mae'r Cyngor yn cynnwys 60 o Gynghorwyr (neu Aelodau) a etholir bob pum mlynedd. Mae cynghorwyr yn atebol yn ddemocrataidd i drigolion eu hadrannau etholiadol. Mae prif ddyletswydd cynghorwyr i’r gymuned gyfan, ond mae ganddynt ddyletswydd arbennig i’w hetholwyr, gan gynnwys y rhai na phleidleisiodd drostynt.

Mae'n rhaid i gynghorwyr gytuno i ddilyn cod ymddygiad i sicrhau safonau uchel yn y modd y maent yn cyflawni eu dyletswyddau. Mae'r Pwyllgor Safonau yn eu hyfforddi ac yn eu cynghori ar y cod ymddygiad.

Mae pob Cynghorydd yn cyfarfod fel y Cyngor. Mae cyfarfodydd y Cyngor fel arfer yn agored i'r cyhoedd. Yma mae Cynghorwyr yn penderfynu ar bolisïau cyffredinol y Cyngor ac yn gosod y gyllideb bob blwyddyn. Mae'r Cyngor yn penodi Arweinydd y Cyngor cyfan, sy'n cadeirio Cabinet Gweithredol o 10 (gan gynnwys yr Arweinydd).

Sut mae penderfyniadau'n cael eu gwneud

Y Pwyllgor Gwaith yw'r rhan o'r Cyngor sy'n gyfrifol am wneud y rhan fwyaf o benderfyniadau. Gwneir penderfyniadau eraill gan y Cyngor neu ei Bwyllgorau. Mae'r Pwyllgor Gwaith yn cynnwys yr Arweinydd Gweithredol (Cynghorydd a benodir yn flynyddol gan y Cyngor) a 9 Cynghorydd arall (a benodir yn flynyddol gan y Cyngor hefyd). Gelwir hyn yn Arweinydd a Gweithrediaeth y Cabinet ac mae'r 10 Cynghorydd hynny yn cynnwys y Cabinet.

Mae’r trefniadau Gweithredol yn y Cyfansoddiad hwn yn cynnwys trefniadau gan yr Awdurdod ar gyfer gweithredu Arweinydd a Gweithrediaeth Cabinet, a lle mae rhai o swyddogaethau’r Awdurdod yn gyfrifoldeb i’r Weithrediaeth (a fydd yn cynnwys Pwyllgorau Cabinet, a elwir yn gyffredin yn Fyrddau Cabinet) – a lle gall penderfyniadau Gweithredol gael eu gwneud gan y Cabinet; Pwyllgorau/Byrddau Cabinet; unrhyw swyddogion o'r Awdurdod; neu gan, neu ar y cyd ag, Awdurdod neu Awdurdodau eraill.

Cyhoeddir y busnes sydd i'w ystyried gan y Pwyllgor Gwaith, y Pwyllgorau Craffu a'r Cyngor yn ei gyfanrwydd yn y blaen raglen waith. Mae cyfarfodydd y Pwyllgor Gwaith, y Pwyllgorau Craffu, y Cyngor a Phwyllgorau eraill ar agor i'r cyhoedd eu mynychu ac eithrio lle mae materion personol neu gyfrinachol yn cael eu trafod, fel y'u diffinnir gan y gyfraith.

Mae’n rhaid i’r Pwyllgor Gwaith wneud penderfyniadau sy’n unol â pholisïau a chyllideb gyffredinol y Cyngor. Os yw'n dymuno gwneud penderfyniad sydd y tu allan i'r gyllideb neu'r fframwaith polisi, rhaid cyfeirio hyn at y Cyngor cyfan fel arfer.

Craffu

Cyhoeddir y busnes sydd i'w ystyried gan y Pwyllgor Gwaith, y Pwyllgorau Craffu a'r Cyngor yn ei gyfanrwydd yn y blaen raglen waith. Mae cyfarfodydd y Pwyllgor Gwaith, y Pwyllgorau Craffu, y Cyngor a Phwyllgorau eraill ar agor i'r cyhoedd eu mynychu ac eithrio lle mae materion personol neu gyfrinachol yn cael eu trafod, fel y'u diffinnir gan y gyfraith.

Bydd craffu yn ‘ffrind beirniadol’ i’r Cabinet ac eraill sy’n gwneud penderfyniadau er mwyn hyrwyddo gwell gwasanaethau, polisïau a phenderfyniadau. Gan weithio mewn ffordd debyg i bwyllgorau dethol seneddol, mae trosolwg a chraffu yn cynnwys cynghorwyr nad ydynt yn y cabinet. Maent yn cydweithio i sicrhau bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn sefydliad atebol, agored a thryloyw.

Bydd craffu yn caniatáu i ddinasyddion gael mwy o lais ym materion y Cyngor drwy gynnal sesiynau cyhoeddus i ymchwilio i faterion o bryder lleol. Yn unol ag A21 Deddf Llywodraeth Leol 2000 a Pharagraffau 8 a 9 o Atodlen 1 i’r Ddeddf, bydd y rhain yn arwain at adroddiadau ac argymhellion sy’n hysbysu ac yn cynghori’r Cabinet a’r Cyngor cyfan ar adolygu polisïau, cyllideb a materion darparu gwasanaethau. Gall craffu hefyd graffu ar benderfyniadau'r Cabinet.

Gallant 'alw i mewn' penderfyniad a wnaed gan y Pwyllgor Gwaith ond nad yw'n cael ei weithredu eto. Mae hyn yn eu galluogi i ystyried a yw'r penderfyniad yn briodol. Efallai y byddan nhw'n argymell bod y pwyllgor gwaith yn ailystyried y penderfyniad. Gall y Pwyllgor Gwaith neu'r Cyngor ymgynghori â nhw hefyd ar benderfyniadau sydd i ddod a datblygu polisi.

Staff y Cyngor

Mae gan y Cyngor swyddogion sy'n gweithio iddo roi cyngor, gweithredu penderfyniadau a rheoli'r ffordd y caiff ei wasanaethau ei ddarparu o ddydd i ddydd. Mae gan rai swyddogion ddyletswydd benodol i sicrhau bod y Cyngor yn gweithredu o fewn y gyfraith ac yn defnyddio ei adnoddau'n ddoeth. Mae cod ymarfer yn rheoli'r berthynas rhwng swyddogion ac aelodau'r Cyngor.

Rôl Cynghorydd

Yn ogystal â'r cyngor llawn, bydd cynghorwyr yn gyffredinol yn eistedd ar un neu fwy o bwyllgorau.

Y rolau allweddol a gymerir gan gynghorwyr yw:

 • gwneud penderfyniadau gweithredol: mae cynghorwyr yn mynychu cyfarfodydd llawn y cyngor, ac efallai y bydd gan rai rolau penodol mewn perthynas â llunio polisïau, darparu gwasanaethau a defnyddio adnoddau
 • craffu ar benderfyniadau: gall cynghorwyr wasanaethu ar baneli craffu, neu bwyllgorau sy’n craffu ar bolisïau presennol a darpariaeth gwasanaethau
 • rôl swyddogaethau rheoleiddiol Cynghorydd: mae gan rai pwyllgorau'r cyngor, fel y rhai sy'n ymdrin â cheisiadau cynllunio a thrwyddedu, rôl led-farnwrol
 • cynrychioli eu ward: cynrychioli a chyfarfod â’r preswylwyr a grwpiau buddiant yn eu ward ac ymdrin â materion y maent yn eu codi. Yn ogystal, gall cynghorwyr fynychu cyfarfodydd cynghorau cymuned a gwasanaethu ar fforymau lle gellir trafod materion lleol rhwng aelodau etholedig, swyddogion y cyngor a’r gymuned ehangach.

O bryd i'w gilydd, efallai y bydd cynghorwyr hefyd yn ymwneud â meysydd eraill, megis datblygu polisïau newydd ar gyfer y cyngor.

Hawliau dinasyddion

Mae gan ddinasyddion nifer o hawliau wrth ddelio â'r Cyngor. Mae rhai o'r rhain yn hawliau cyfreithiol, tra bod eraill yn dibynnu ar brosesau'r Cyngor ei hun. Gall y Swyddfa Cyngor ar Bopeth leol gynghori ar hawliau cyfreithiol unigolion.

Lle mae aelodau'r cyhoedd yn defnyddio gwasanaethau penodol y cyngor, er enghraifft fel rhiant disgybl ysgol neu denant cyngor, mae ganddynt hawliau ychwanegol. Nid yw'r rhain wedi'u cynnwys yn y Cyfansoddiad hwn.

Mae'r Cyngor yn croesawu cyfranogiad gan ei ddinasyddion yn ei waith.

Dogfennau Cyfansoddiad (Yn Saesneg)

 

Llawrlwytho

 • Constitution user friendly guide (PDF 1.29 MB)

  i.Id: 5434
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Constitution user friendly guide
  mSize: 1.29 MB
  mType: pdf
  i.Url: /media/ezcd3gfy/constitution-user-friendly-guide.pdf

Erthyglau y Cyfansoddiad

 • Articles of the Constitution (PDF 356 KB)

  i.Id: 5470
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Articles of the Constitution
  mSize: 356 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/1ghdswnk/articles-of-the-constitution.pdf

Gwneud penderfyniadau

 • Appeals panel (PDF 93 KB)

  i.Id: 5466
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Appeals panel
  mSize: 93 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/ij2km3i1/appeals-panel.pdf

 • Budget and policy framework rules (DOCX 24 KB)

  i.Id: 5452
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Budget and policy framework rules
  mSize: 24 KB
  mType: docx
  i.Url: /media/uhzfomj3/annex-a-policy-and-budget-framework-2023-24.docx

 • Cabinet portfolios (DOCX 34 KB)

  i.Id: 5433
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Cabinet portfolios
  mSize: 34 KB
  mType: docx
  i.Url: /media/elng1bhg/annex-b-cabinet-portfolios.docx

 • Democratic Services committee functions (PDF 81 KB)

  i.Id: 5431
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Democratic Services committee functions
  mSize: 81 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/fgxp5mx0/democratic-services-committee-functions.pdf

 • General Cabinet functions (PDF 148 KB)

  i.Id: 5458
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: General Cabinet functions
  mSize: 148 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/guensee1/general-cabinet-functions.pdf

 • Governance and Audit Committee (PDF 70 KB)

  i.Id: 5472
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Governance and Audit Committee
  mSize: 70 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/lxjjeumm/governance-and-audit-committee.pdf

 • Joint arrangements (PDF 157 KB)

  i.Id: 5457
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Joint arrangements
  mSize: 157 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/kgafabuw/joint-arrangements.pdf

 • Licensing and Gambling Act Committee (PDF 84 KB)

  i.Id: 5467
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Licensing and Gambling Act Committee
  mSize: 84 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/vrzna31r/licensing-and-gambling-act-committee.pdf

 • Personnel Committee (PDF 80 KB)

  i.Id: 5468
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Personnel Committee
  mSize: 80 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/d2cawq3y/personnel-committee.pdf

 • Planning Committee functions (PDF 181 KB)

  i.Id: 5444
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Planning Committee functions
  mSize: 181 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/2mxgb2wh/planning-committee-functions.pdf

 • Registration and Licensing committee (PDF 156 KB)

  i.Id: 5439
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Registration and Licensing committee
  mSize: 156 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/gqsbjyku/registration-and-licensing-committee.pdf

 • Responsibility for functions (PDF 167 KB)

  i.Id: 5463
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Responsibility for functions
  mSize: 167 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/ytohczpk/responsibility-for-functions.pdf

 • Scrutiny committees (DOCX 23 KB)

  i.Id: 5460
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Scrutiny committees
  mSize: 23 KB
  mType: docx
  i.Url: /media/pxjcu1ga/scrutiny-committees.docx

 • Standards Committee functions (PDF 89 KB)

  i.Id: 5454
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Standards Committee functions
  mSize: 89 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/zrllentu/standards-committee-functions.pdf

Lawrlwythwch...
Pecynnu:  
Cwblhau

Dirprwyaethau Swyddogion a Strwythur

 • Chief Executive delegations (PDF 269 KB)

  i.Id: 5473
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Chief Executive delegations
  mSize: 269 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/usejeux3/chief-executive-delegations.pdf

 • Chief Finance officer delegations (PDF 135 KB)

  i.Id: 5447
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Chief Finance officer delegations
  mSize: 135 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/qpmbhwbx/chief-finance-officer-delegations.pdf

 • Director of Education delegated powers (PDF 99 KB)

  i.Id: 5436
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Director of Education delegated powers
  mSize: 99 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/kizpjgte/director-of-education-delegated-powers.pdf

 • Director of Environment powers (PDF 528 KB)

  i.Id: 5450
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Director of Environment powers
  mSize: 528 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/akqmsjmr/director-of-environment-powers.pdf

 • Director of Social Services delegated powers (PDF 134 KB)

  i.Id: 5461
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Director of Social Services delegated powers
  mSize: 134 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/z21jk15f/director-of-social-services-delegated-powers.pdf

 • Proper officer designation and delegations (DOCX 25 KB)

  i.Id: 5440
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Proper officer designation and delegations
  mSize: 25 KB
  mType: docx
  i.Url: /media/jrkbfzmr/proper-officer-designation-and-delegations.docx

 • Senior management structure (JPG 855 KB)

  i.Id: 5451
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Senior management structure
  mSize: 855 KB
  mType: jpg
  i.Url: /media/hdkoupow/management-structure-eng.jpg

Lawrlwythwch...
Pecynnu:  
Cwblhau

Rheolau Gweithdrefnol

 • Access to information procedure rules (PDF 223 KB)

  i.Id: 5441
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Access to information procedure rules
  mSize: 223 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/syjf141a/access-to-information-procedure-rules.pdf

 • Council procedure rules (PDF 244 KB)

  i.Id: 5429
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Council procedure rules
  mSize: 244 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/nyfpvoow/council-procedure-rules.pdf

 • Democratic Services committee procedure rules (PDF 139 KB)

  i.Id: 5445
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Democratic Services committee procedure rules
  mSize: 139 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/s1nnjs2x/democratic-services-committee-procedure-rules.pdf

 • Executive procedure rules (PDF 127 KB)

  i.Id: 5453
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Executive procedure rules
  mSize: 127 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/bgje2m4v/executive-procedure-rules.pdf

 • Governance and audit committee procedure rules (PDF 136 KB)

  i.Id: 5446
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Governance and audit committee procedure rules
  mSize: 136 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/1amjhrfn/governance-and-audit-committee-procedure-rules.pdf

 • Petition scheme (PDF 1.15 MB)

  i.Id: 5469
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Petition scheme
  mSize: 1.15 MB
  mType: pdf
  i.Url: /media/kphcirhi/petition-scheme.pdf

 • Protocol for public speaking at Council meetings (PDF 1.11 MB)

  i.Id: 5459
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Protocol for public speaking at Council meetings
  mSize: 1.11 MB
  mType: pdf
  i.Url: /media/kkkfkevf/protocol-for-public-speaking-at-council-meetings.pdf

 • Scrutiny procedure rules (PDF 286 KB)

  i.Id: 5474
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Scrutiny procedure rules
  mSize: 286 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/fwab2v2r/scrutiny-procedure-rules.pdf

Lawrlwythwch...
Pecynnu:  
Cwblhau

Protocolau

 • AM and MP protocol (PDF 78 KB)

  i.Id: 5426
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: AM and MP protocol
  mSize: 78 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/gz0dbkdp/am-and-mp-protocol.pdf

 • Contract procedure rules (PDF 573 KB)

  i.Id: 5471
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Contract procedure rules
  mSize: 573 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/q0ybuw2u/contract-procedure-rules.pdf

 • Employee code of conduct (DOCX 51 KB)

  i.Id: 5432
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Employee code of conduct
  mSize: 51 KB
  mType: docx
  i.Url: /media/4fuormxm/employee-code-of-conduct.docx

 • Financial procedure rules (PDF 438 KB)

  i.Id: 5448
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Financial procedure rules
  mSize: 438 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/hq1dlubl/financial-procedure-rules.pdf

 • Multi location meeting policy (PDF 1.30 MB)

  i.Id: 5443
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Multi location meeting policy
  mSize: 1.30 MB
  mType: pdf
  i.Url: /media/kjzhb5s5/multi-location-meeting-policy.pdf

 • Officer employment procedure rules (PDF 142 KB)

  i.Id: 5438
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Officer employment procedure rules
  mSize: 142 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/rtlfr0ka/officer-employment-rules.pdf

 • Planning protocol (PDF 275 KB)

  i.Id: 5464
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Planning protocol
  mSize: 275 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/2i2dq5cz/planning-protocol.pdf

 • Protocol on member and officer relations (PDF 138 KB)

  i.Id: 5462
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Protocol on member and officer relations
  mSize: 138 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/wqqd2yam/protocol-on-member-and-officer-relations.pdf

Lawrlwythwch...
Pecynnu:  
Cwblhau

Ymddygiad Aelodau a dogfennau cysylltiedig

 • Family absence rules (PDF 101 KB)

  i.Id: 5465
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Family absence rules
  mSize: 101 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/xxwne2dw/family-absence-rules.pdf

 • Local resolution procedure (PDF 90 KB)

  i.Id: 5449
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Local resolution procedure
  mSize: 90 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/tggh1uo4/local-resolution-procedure.pdf

 • Members code of conduct (PDF 131 KB)

  i.Id: 5437
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Members code of conduct
  mSize: 131 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/ysllhfya/members-code-of-conduct.pdf

 • Members gifts and hospitality (PDF 229 KB)

  i.Id: 5455
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Members gifts and hospitality
  mSize: 229 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/nwjc2cij/members-gifts-hospitality.pdf

 • Members travelling and subsistence allowance (PDF 147 KB)

  i.Id: 5456
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Members travelling and subsistence allowance
  mSize: 147 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/qabf2bgh/members-travelling-and-subsistence-allowance.pdf

 • Non-attendance at Council meetings (PDF 104 KB)

  i.Id: 5442
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Non-attendance at Council meetings
  mSize: 104 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/afojp5i5/non-attendance-at-council-meetings.pdf

Lawrlwythwch...
Pecynnu:  
Cwblhau