Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Dogfen

Hysbysiad Preifatrwydd - Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Masnach

 1. Drwy ddarparu'ch gwybodaeth bersonol i ni rydych yn cydnabod trwy hyn mai Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yw'r Rheolwr Data ar gyfer yr holl wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon (at ddiben Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR y DU) a Deddf Diogelu Data 2018 (DPA)).

 2. Bydd y data personol rydym yn ei gasglu gennych yn cael ei ddefnyddio gan y cyngor (yn unol â'i rwymedigaeth i gyflawni ei swyddogaethau statudol a busnes amrywiol) at y dibenion canlynol:

  • Ymchwilio i gŵyn neu gais am wasanaeth a cheisio datrys y mater.
  • Prosesu a gwneud penderfyniad ynghylch eich cais am drwydded, hawlen neu dystysgrif.
  • Gwneud penderfyniad o ran rheolaethau neu gamau gweithredu y mae angen i ni eu cymryd i ddiogelu iechyd a diogelwch y cyhoedd, yr amgylchedd, masnachwyr a defnyddwyr neu breswylwyr.
  • Defnyddir eich gwybodaeth bersonol am glefydau heintus neu drosglwyddadwy i benderfynu a ydych yn achos ysbeidiol neu'n rhan o frigiad o achosion. Rydym hefyd yn defnyddio'r wybodaeth i benderfynu a oes angen triniaeth feddygol ychwanegol arnoch neu'ch teulu neu, yn dibynnu ar eich galwedigaeth, a ddylech gael eich gwahardd o'r gwaith wrth i chi ddioddef o'r clefyd.
  • Os yw'r cyngor yn cynnal ymchwiliad sy'n arwain at wrandawiad llys

 3. Fel rheolwr data, mae'n ofynnol i'r cyngor, o dan y GDPR, eich hysbysu o ba rai o "Amodau Prosesu Data" Erthygl 6 y GDPR y mae'n dibynnu arnynt i brosesu'ch data personol yn gyfreithlon.  Yn hyn o beth, sylwer mewn perthynas â'r data a ddarperir gennych chi ar y ffurflen hon ein bod yn dibynnu ar y ddau amod canlynol o Erthygl 6:

  1. "Mae'r prosesu data yn angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol y mae'r rheolwr yn ddarostyngedig iddi". (Erthygl 6(1)(c) GDPR y DU).
  2. "Mae'r prosesu data yn angenrheidiol er mwyn cyflawni tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol a freiniwyd yn y rheolydd." (Erthygl 6 (1)(e) GDPR y DU).

 4. Gallwn rannu eich data personol yn ddiogel â'r trydydd partïon canlynol (h.y. pobl/cyrff/endidau y tu allan i'r cyngor) yn unol â'r trefniadau rhannu data sydd gennym ar waith gyda'r trydydd partïon hynny, er enghraifft byddwn yn rhannu gwybodaeth â'r canlynol:

  • Iechyd Cyhoeddus Cymru/GIG
  • Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch
  • Yr Heddlu
  • Bwrdd Iechyd Lleol Bae Abertawe
  • Llywodraeth Cymru
  • Dŵr Cymru a chyflenwyr dŵr eraill
  • Rhentu Doeth Cymru
  • Awdurdodau Lleol Eraill
  • Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
  • Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig
  • Ymgynghorwyr Amgylcheddol sy'n gweithio ar ran y cyngor
  • Elusen Poundies

 5. Bydd yr wybodaeth bersonol a gesglir oddi wrthych yn cael ei chadw gan y cyngor yn unol ag amserlen cadw data Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Masnach. Ni chaiff unrhyw wybodaeth ei chadw am fwy na 7 mlynedd oni bai fod deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol neu ei bod yn ofynnol ar gyfer unrhyw achos cyfreithiol.
 1. Sylwer bod gofyn i ni gasglu data personol penodol yn unol â gofynion statudol ac mewn achosion o'r fath gall eich methiant i roi'r wybodaeth honno i ni arwain at anallu'r cyngor i ddarparu gwasanaeth i chi a/neu gallech wynebu achos cyfreithiol.

 2. Byddem eich hysbysu bod gennych yr hawl, o dan Erthygl 21 GDPR y DU, i wrthwynebu i'r awdurdod ar unrhyw adeg am y ffaith ein bod yn prosesu'ch data personol at ddibenion cynnal tasg gyhoeddus neu arfer ein hawdurdod swyddogol.

 3. Ni fydd y cyngor yn trosglwyddo unrhyw ran o'ch data personol y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd neu unrhyw wlad arall â phenderfyniad digonolrwydd.  Bydd holl waith prosesu'ch data gennym ni yn cael ei wneud yn Ardal Economaidd Ewropeaidd y Deyrnas Unedig neu unrhyw wlad arall â phenderfyniad digonolrwydd.

 4. Ni fydd y cyngor yn defnyddio'ch data personol at ddibenion gwneud penderfyniadau awtomataidd.

 5. Sylwer, o dan GDPR y DU, bod unigolion yn cael yr hawliau canlynol o ran eu data personol:

  • Yr hawl i gael mynediad at eu data personol a gedwir gan reolwr data.
  • Yr hawl i gael data anghywir wedi'i gywiro gan reolwr data.
  • Yr hawl i gael eu data wedi’i ddileu (o dan rai amgylchiadau cyfyngedig).
  • Yr hawl i gyfyngu ar brosesu eu data gan reolwr data (o dan rai amgylchiadau cyfyngedig).
  • Yr hawl i wrthwynebu defnyddio eu data ar gyfer marchnata uniongyrchol.
  • Yr hawl i gludadwyedd data (h.y. trosglwyddo data yn electronig i reolwr data arall).

Gellir cael rhagor o wybodaeth am yr holl hawliau uchod ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth       

 1. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’n defnydd o’ch data personol, os ydych yn dymuno cael mynediad at yr un peth neu os ydych yn dymuno gwneud unrhyw gŵyn ynghylch prosesu eich data personol, cysylltwch â Swyddog Diogelu Data’r Cyngor yng Nghyfarwyddiaeth y Prif Weithredwyr, Y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot, SA13 1PJ.

 2. Os byddwch yn gwneud cais neu gŵyn i Swyddog Diogelu Data’r Cyngor (gweler 11 uchod) a’ch bod yn anfodlon ag ymateb y Cyngor, mae gennych hawl i gwyno’n uniongyrchol i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Gellir cael manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd a rhagor o wybodaeth am eich hawliau ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth