Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Pethau difyr i'w gwneud

Digwyddiadau yn CNPT

Digwyddiadau yn CNPT.

Syniadau Chwarae

Crefftau a gweithgareddau hwyliog i blant a'u teuluoedd.

Hamdden, Parciau a Diwylliant

Gwybodaeth am barciau, Llyfrgelloedd, Canolfannau Hamdden a mwy.

Gweithgareddau ac Atyniadau

Darganfod gweithgareddau ac atyniadau yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Parciau, Meysydd Chwarae a Mannau Awyr Agored

Amserlenni a gwybobaeth am ein parciau a meysydd chwarae lleol.

Gweithgareddau rhieni a phlant bach/ Clybiau gweithgaredd ar gyfer plant a phobl ifanc

Amrediad o wybodaeth am glybiau a gweithgareddau lleol i blant a phobl ifanc..

Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae

Mae adran 11 Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 yn gosod dyletswydd ar yr holl awdurdodau lleol yng Nghymru i asesu a sicrhau cyfleoedd chwarae i'r plant yn eu hardal.

Daw'r ddyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae fel rhan o agenda gwrth-dlodi Llywodraeth Cymru sy'n cydnabod y gall plant fod yn dlawd o ran profiad, cyfle a dyhead, ac y gall hyn effeithio ar bob plentyn o bob cefndir.

Daeth rhan gyntaf y ddyletswydd sy'n mynnu bod awdurdodau lleol yn asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae i rym ar 1 Tachwedd 2012.

Asesiad Digonolrwydd Chwarae