Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ymgynghoriad cyhoeddus ar ddarpar newidiadau i wasanaeth i helpu i gynyddu perfformiad ailgylchu yng Nghastell-nedd Port Talbot

Cefndir

Mae Cyngor CnPT yn chwilio am ffyrdd pellach o wella cyfraddau ailgylchu yng Nghastell-nedd Port Talbot. Allwn ni ddim â gwneud hyn ar ein pen ein hun, rydyn ni’n dibynnu ar gael preswylwyr i wneud eu rhan, felly rydyn ni’n holi barn a gofyn am fewnbwn i’n helpu i ddeall sut y gallwn ni gefnogi preswylwyr i ailgylchu mwy. Dyna bwrpas yr ymgynghoriad hwn. 

Er mwyn gwarchod adnoddau naturiol cyfyng ein planed, gwneud cynnydd i gyflawni dim gwastraff erbyn 2050 a hybu ailgylchu ac ailddefnyddio (economi cylchol), mae Llywodraeth Cymru, yn ei Strategaeth Wastraff Genedlaethol, “Tuag at Ddyfodol Diwastraff”, wedi gosod targedau ailgylchu ar gyfer pob cyngor yng Nghymru. Dros y pedair blynedd ddiwethaf, y targed fu i ailgylchu 64% o bob gwastraff. Eleni cododd y targed i 70%

Bob blwyddyn, am bob 1% rydyn ni’n methu’r targed ailgylchu, mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn wynebu dirwyon o £130,000.

Fe lwyddodd Castell-nedd Port Talbot, gyda help ein preswylwyr, i gyflawni’r cyfraddau ailgylchu isod:  

  • 68% yn 2020/21;
  • 66% yn 2021-22;
  • 65% yn 2022-23; ac
  • Mae arwyddion yn awgrymu ein bod ni fymryn bach yn brin o 68% ar gyfer 2023-24.

Dechreuodd y gyfradd welliant o ran ailgylchu arafu yn 2021-2022, felly cyflwynodd y cyngor Gynllun gweithredu Strategaeth Gwastraff ym mis Ebrill 2023. Y targed ar gyfer 2024-25 yw ailgylchu 70% o’r holl wastraff a gasglwyd, ond ar hyn o bryd does dim sicrwydd y gallwn ni gyflawni hyn erbyn diwedd y flwyddyn ariannol bresennol (31 Mawrth 2025). 

Ymhellach, yr awgrym cryf yw y bydd targedau’n dod yn fwy heriol yn unol â’r targed cenedlaethol i gyflawni dim gwastraff erbyn 2050. Mae angen i ni ystyried gweithredu ymhellach felly er mwyn gwella cyfraddau ailgylchu yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Mae un maes gwelliant a amlygwyd yn ymwneud â gwastraff bwyd. Dangosodd ein dadansoddiad diweddaraf o wastraff a gasglwyd fod 40% o gynnwys biniau du a bagiau duon yn wastraff bwyd (rhyw 7,000 tunnell). Pe bai 2,600 tunnell o hwnnw’n gallu cael ei ailgylchu, yna gellid cyflawni’r targed o 70%. Pe gellid ailgylchu’r holl wastraff bwyd, yna byddai’n arbed bron i filiwn o bunnoedd i Gastell-nedd Port Talbot.

Rydyn ni eisiau’i gwneud hi mor hawdd â phosib i breswylwyr ailgylchu cymaint â phosib. Dyna pam rydyn ni’n casglu ailgylchu a gwastraff bwyd bob wythnos. Drwy sicrhau eich bod chi’n rhoi popeth a ellir ei ailgylchu yn y bagiau a’r blychau perthnasol, cesglir cyfran fwy o’ch gwastraff ailgylchadwy’n wythnosol – ac felly bydd llai i fynd yn y bagiau a’r biniau duon.

Am beth mae'r ymgynghoriad hwn?

Er mwyn sicrhau ein bod ni’n cyrraedd y targed ailgylchu newydd o 70%, rhaid i ni feddwl am ragor o fesurau i wella cyfraddau ailgylchu yn y fwrdeistref sirol. Allwn ni ddim â gwneud hyn ar ein pennau ein hunain heb i breswylwyr chwarae eu rhan hefyd. Felly, rydyn ni’n holi eich barn ac yn gofyn am fewnbwn i'n helpu i ddeall sut y gallwn ni eich cefnogi chi i ailgylchu mwy o'ch gwastraff.

Gwnaed y penderfyniad i ymgynghori i wella ailgylchu fel rhan o Gynllun Gweithredu Strategaeth Wastraff y cyngor a gymeradwywyd yn 2023.

Hoffem glywed gan gynifer o drigolion â phosibl er mwyn i ni allu cynllunio system casglu ailgylchu sy'n gweithio i bobl.

Mae'r cyngor eisoes wedi rhoi sawl mesur gynhwysir yng Nghynllun Gweithredu'r Strategaeth Wastraff ar waith. Fe wnaethon ni hefyd nodi mesurau ychwanegol a allai helpu i wella cyfraddau ailgylchu yng Nghastell-nedd Port Talbot. Y rheiny yw:

  • annog trigolion i ailgylchu hyd yn oed mwy o'u gwastraff bwyd;
  • ystyried galluogi trigolion i gymysgu papur a chardfwrdd yn yr un cynhwysydd ailgylchu, a thrwy hynny alluogi'r cyngor i gasglu ac ailgylchu eitemau trydanol bach (e.e. tostiwr, eilliwr, tegelli ac ati);

Dyw hi ddim yn ofynnol i'r cyngor gasglu gwastraff gwyrdd yn ôl y gyfraith, ond ar hyn o bryd rydyn ni’n darparu'r gwasanaeth hwn gan ein bod yn gwybod ei fod yn rhywbeth y mae preswylwyr yn ei werthfawrogi. Er mwyn diogelu’r gwasanaeth, gallem hefyd ystyried cyflwyno tâl am wasanaeth gwastraff gwyrdd / gardd fel y mae h.y. casglu bob pythefnos.

Hoffem wybod hefyd beth yw eich barn am gasglu gwastraff na ellir mo’i ailgylchu sef y bin du / bag du, bob tair wythnos. Pan gyflwynwyd hyn gan gynghorau eraill, gwelwyd gwelliant yn y cyfraddau ailgylchu. I fod yn glir, dyw cyflwyno gwasanaeth casglu gwastraff na ellir mo’i ailgylchu sef y bin / bagiau du bob tair wythnos ddim yn ein cynlluniau ar gyfer 2024-25, ond hoffem wybod beth fyddai’r effaith, yn eich barn chi, pe bai hwn yn opsiwn y byddai angen i ni ei ystyried yn y dyfodol.

Pe byddem ni’n lleihau amlder casgliadau gwastraff biniau / bagiau du i bob tair wythnos, gallem ystyried cynnig gwasanaethau ailgylchu ychwanegol wedyn, a hoffem gael eich barn ar y rhain hefyd.

  • Casgliad wythnosol o wastraff gwyrdd / gardd ar ffurf gwasanaeth tanysgrifio y telir amdano. I’r rhai sy’n dewis tanysgrifio, byddai gwastraff gwyrdd / gardd yn cael ei gasglu’n wythnosol (e.e. £26 y flwyddyn / 50c yr wythnos am hyd at 6 bag gwastraff gardd yr wythnos, neu £40 y flwyddyn / 77c yr wythnos am hyd at 10 bag yr wythnos. Byddai cyflenwad o fagiau gwastraff gwyrdd / gardd yn cael ei gynnwys yn y pris hwn. Pe bai penderfyniad yn cael ei wneud i fwrw ymlaen â hyn, byddai’n digwydd yn lle’r casgliadau bob pythefnos, a byddai’n rhaid i unrhyw un sy’n dewis peidio â thanysgrifio wneud trefniadau personol ar gyfer gwastraff gwyrdd / gardd h.y. drwy fynd ag ef i ganolfan ailgylchu (y gellir cael mynediad rhad ac am ddim iddi) neu drwy gompostio’r deunydd gartref.
  • Gwell casgliadau cewynnau (a Chynhyrchion Hylendid Amsugnol eraill). Er bod y gwasanaeth casglu presennol yn digwydd bob pythefnos, dim ond rhan o'r hyn a gesglir sy’n gallu cael ei ailgylchu. Byddem ni’n croesawu eich barn ynghylch a ddylai’r cyngor wneud newidiadau i sicrhau ein bod ni’n ailgylchu’r holl gewynnau (a Chynhyrchion Hylendid Amsugnol eraill) a gesglir ar wahân. Gallai hyn fod naill ai ar yr amlder presennol, bob pythefnos, a fyddai ond yn bosibl ochr yn ochr â gwasanaeth casglu sbwriel bob tair wythnos, heb arian ychwanegol; neu'n wythnosol, a allai gael ei gyflawni heb gyllid ychwanegol pe bai'r gwasanaeth yn digwydd ochr yn ochr â gwasanaeth gwastraff gwyrdd / gardd wythnosol y telir amdano.

Does dim cynnig ar y gweill i newid y gwasanaeth casglu hylendid wythnosol ar gyfer preswylwyr â stomas ac ati – bydd y gwasanaeth presennol yn cael ei gynnal.

Pwrpas yr ymgynghoriad hwn yw casglu barn ar yr opsiynau hyn a gofyn am unrhyw syniadau ychwanegol neu amgen ar gyfer cynyddu ailgylchu yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Ar hyn o bryd, does DIM PENDERFYNIADAU wedi'u gwneud. Bydd eich adborth ynghyd â’r ffigurau ailgylchu canol blwyddyn ar gyfer 2024-2025 (mae ffigurau canol blwyddyn dangosol ar gael ar ddiwedd mis Hydref fel arfer) yn cael eu defnyddio i arwain adroddiad pellach i gynghorwyr ar unrhyw newidiadau posibl i’r gwasanaeth

Trefniadau presennol y gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu

Ar hyn o bryd mae'r cyngor yn darparu casgliadau gwastraff bin du / bagiau du ar gyfer gwastraff na ellir mo’i ailgylchu bob pythefnos, ochr yn ochr â chasgliadau wythnosol o ddeunyddiau ailgylchadwy gan gynnwys gwastraff bwyd.

Deunyddiau Amlder Casgliadau 
Gwastraff ailgylchadwy, papur, plastig/tuniau, caniau, gwydr, batris)  Wythnosol 
Gwastraff na ellir mo’i ailgylchu (sbwriel) Bob pythefnos
Gwastraff Gwyrdd/Gardd  Bob pythefnos
Cynhyrchion lanweithdra Amsugnol (e.e. cewynnau) ble mae adnoddau presennol yn galluogi eu casglu ar wahân Bob pythefnos
Gwastraff glanweithdra Wythnosol (gwasanaeth y gellir ei archebu)

Dweud eich dweud

Bydd yr arolwg hwn yn cau am hanner nos nos Gwener 21 Mehefin 2024.

Fyddwn ni ddim yn rhannu eich data personol â neb (oni bai bod angen cwrdd â gofynion cyfreithiol). Gweler ein Datganiad Preifatrwydd

Wrth adrodd ar / cyhoeddi canlyniadau’r arolwg hwn, gallwn ailgynhyrchu sylwadau a wnaed gennych mewn blychau testun agored, ond bydd y rhain bob amser yn ddienw / wedi’u gwneud yn anhysbys.