Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Dogfen

Adroddiad blynyddol - Gwasanaethau Parcio 2022-23

Cyflwyniad

Mae Castell-nedd Port Talbot yn fwrdeistref sirol ac yn un o ardaloedd awdurdodau unedol Cymru. Castell-nedd Port Talbot yw'r 8fed sir fwyaf poblog yng Nghymru a'r drydedd fwrdeistref sirol fwyaf poblog.

Mae'r fwrdeistref sirol yn ffinio â phrif ardaloedd eraill Pen-y-bont ar Ogwr a Rhondda Cynon Taf i'r dwyrain, Powys a Sir Gâr i'r gogledd ac Abertawe i'r gorllewin. Ei phrif drefn yw Castell-nedd, Port Talbot a Phontardawe.

Map Castell-nedd Port Talbot

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot oedd y cyntaf i gyflwyno'r cynllun dad-droseddoli gorfodi parcio o dan Ddeddf Traffig Ffyrdd 1991 yng Nghymru. Daeth gorfodi Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Ffyrdd gan yr awdurdod i rym ar 1 Mehefin 1999.

Ar 31 Mawrth 2008, disodlwyd Deddf Traffig Ffyrdd 1991 gan Ddeddf Rheoli Traffig 2004, a daeth yr holl awdurdodau sy'n gorfodi gorchmynion traffig ar hyn o bryd dan Ddeddf 1991 yn Ardaloedd Gorfodi Sifil yn awtomatig o dan y Ddeddf Traffig Ffyrdd newydd.

Daw gorfodi Gorchmynion Rheoleiddio Traffig ar ac oddi ar y stryd o dan Ddeddf Rheoli Traffig 2004.

(Adran 78 Deddf Rheoli Traffig 2004 a Rheoliad 9 Rheoliadau Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Traffig (Darpariaethau Cyffredinol) (Cymru) 2013).

Rheoliadau Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Sylwadau ac Apelau
(Cymru) 2008.

Rheoliadau Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Hysbysiadau o Dâl Cosb, Gorfodi a Dyfarnu) (Cymru) 2008.

Nodir gofyniad yn yr Arweiniad Statudol a ddarperir yn unol â Deddf Rheoli Traffig 2004 i awdurdodau lleol lunio a chyhoeddi adroddiad blynyddol ar weithgareddau gorfodi parcio.

Mae Castell-nedd Port Talbot yn ymrwymedig i ddarparu Gwasanaeth Parcio teg, cyson a thryloyw. Bydd cyhoeddi gwybodaeth ystadegol ac ariannol yn helpu i gyflawni hyn. Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys gwybodaeth am lefel y gweithgarwch gorfodi parcio ar gyfer y cyfnod 2022/2023 yn ogystal â'r incwm a'r gwariant a gofnodir yn ein 'cyfrif parcio'.

Nod ac amcanion

Nod cyffredinol yr awdurdod yw darparu gwasanaeth parcio sy'n cefnogi preswylwyr, ymwelwyr a busnesau yng Nghastell-nedd Port Talbot. Awn ati i gyflawni hyn drwy'r amcanion canlynol:

  • Gwella diogelwch ffyrdd a mynediad at wasanaethau ar gyfer yr holl ddefnyddwyr ffyrdd, gan gynnwys cerddwyr
  • Cefnogi'r economi leol drwy sicrhau trosiant cerbydau mewn cilfachau parcio arhosiad byr

Hanes a gweithrediad presennol

Ym 1999, tendrodd yr awdurdod ddau gontract, un ar gyfer gorfodi parcio ar ac oddi ar y stryd, a'r llall ar gyfer prosesu hysbysiadau. Enillwyd y ddau gontract gan Sureway Parking Services, a newidiodd ei enw yn ystod cyfnod y contract i Vinci Parking Services.

Yn dilyn adolygiad gan aelodau, pan oedd y contractau ar fin dod i ben, daethpwyd â'r contractau yn ôl yn fewnol gan yr awdurdod ym mis Ebrill 2007, gan drosglwyddo personél Vinci i'r awdurdod.

Roedd canolfan y gwasanaethau parcio yng nghanol tref Port Talbot i ddechrau, hyd at fis Awst 2013. Yma roedd cyfleuster siop lle gallai'r cyhoedd brynu hawlenni a thalu dirwyon parcio. Prynwyd meddalwedd newydd yn 2013 a oedd yn caniatáu preswylwyr i brynu neu adnewyddu hawlenni parcio ar-lein. Roedd hyn yn golygu nad oedd angen siop gwasanaethau parcio mwyach. Mae aelodau'r cyhoedd yn dal i allu cysylltu â'r gwasanaethau parcio gydag unrhyw ymholiadau drwy e-bost, dros y ffôn neu'n ysgrifenedig.

Mae'r Gwasanaethau Parcio'n gweithredu o'r Ceiau ym Mharc Ynni Baglan a chyflogir 18 aelod o staff yno. Mae'r adran gorfodi'n weithredol saith niwrnod yr wythnos. Ceir saith rownd yn y fwrdeistref, tair yng Nghastell-nedd, un ym Mhort Talbot, un yn Sgiwen, un ym Mhontardawe ac un patrol teithiol ar gyfer ardaloedd gwledig. Yn ogystal â hyn, cafwyd cerbyd CCTV teithiol ym mis Chwefror 2019 i gynorthwyo wrth orfodi ardaloedd mwy gwledig ac i ateb y galw am bresenoldeb y tu allan i ysgolion.

Gall y bobl hynny sydd wedi derbyn Hysbysiad o Dâl Cosb dalu drwy'r llinell talu dros y ffôn, ar-lein, drwy'r post neu'n bersonol yn unrhyw un o'n Canolfannau Dinesig. Rhaid cyflwyno pob apêl yn ysgrifenedig i'r Gwasanaethau Parcio.

Meysydd parcio

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn gweithredu'r nifer mwyaf o feysydd parcio yn y fwrdeistref. Mae taliad heb arian parod ar gael ym mhob maes parcio drwy gyfrwng darllenwyr cerdyn wedi'u gosod yn y Peiriannau Talu ac Arddangos, yn ogystal â thalu dros y ffôn.

Mae gan y meysydd parcio a weithredir gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot gyfanswm o 2,967 o leoedd fel y nodir isod.

County Car Park Details
Car Park Location Capacity
High Street Car Park Neath 37
Milland Road Car Park Neath 450
Neath Multi-Storey Car Park (Access Now Via Prince Of Wales Drive) Neath 600
Rosser Street Car Park Neath 33
Herbert Street Lower Car Park Pontardawe 19
Herbert Street Upper Car Park Pontardawe 37
Pontardawe By-Pass Car Park Pontardawe 44
Bay View Port Talbot 68
Bethany Square Car Park Port Talbot 166
Civic Centre Car Park Port Talbot 80
Harbourside - Parkway Port Talbot 111
Ocean Way Car Park Port Talbot 282
Port Talbot Multi-Storey Car Park Port Talbot 705
Scarlet Avenue Car Park Port Talbot 111
St Mary's Car Park Port Talbot 41
Station Road Car Park Port Talbot 107
Victoria Road Car Park Port Talbot 20

Parcio mwy diogel

Un o fentrau Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu yw'r Cynllun Parcio Mwy Diogel a'i nod yw lleihau troseddu mewn cyfleusterau parcio.

Mae tair ar ddeg o'r meysydd parcio a reolir gan y Gwasanaethau Parcio wedi cyflawni statws Parcio Mwy Diogel. Dyfernir Park Mark® i feysydd parcio sydd wedi bodloni gofynion asesiad risg a gynhaliwyd gan yr heddlu.

I gwsmeriaid sy'n defnyddio maes parcio Park Mark®, mae'n lleihau ofn troseddu drwy ddangos bod mesurau ar waith i greu amgylchedd mwy diogel. Mae rhagor o wybodaeth a rhestr o feysydd parcio achrededig ar gael ar y wefan Parcio Mwy Diogel.

Arloesedd a thechnoleg

Cyflwynwyd Pay by Phone yn ein meysydd parcio ar lan y môr yn ystod 2021/22 er mwyn ei gwneud yn haws i gwsmeriaid barcio heb orfod ciwio yn ystod cyfnodau brig. Mae hyn wedi'i gyflwyno'n llwyddiannus yn ystod 2022/23 i'n meysydd parcio yng nghanol y dref ac mae wedi bod yn boblogaidd iawn gyda chwsmeriaid.

Mae'r dull talu hwn ynghyd â'r gallu i dalu gydag arian parod neu gerdyn yn ein peiriannau talu ac arddangos bellach yn rhoi tri opsiwn talu i gwsmeriaid wrth ddefnyddio ein meysydd parcio.

Mae llawer o awdurdodau lleol wedi diddymu'r gallu i gwsmeriaid dalu gydag arian parod, neu'n bwriadu gwneud hynny'n raddol. Rydym yn deall bod rhai pobl yn amharod i gofleidio technoleg newydd felly credwn ei bod yn bwysig cynnig dewis o ddulliau talu i gwsmeriaid.

Ystadegau

Yn ystod blwyddyn ariannol 2022/23, rhoddwyd 11,666 o Hysbysiadau o Dâl Cosb, 9,003 ar y stryd ac 2,663 oddi ar y stryd.

Mae'r tabl isod yn dangos rhaniad yr Hysbysiadau o Dâl Cosb a roddwyd i bobl rhwng 01 Ebrill 2022 a 31 Mawrth 2023.

Math Nifer
Nifer yr Hysbysiadau o Dâl Cosb Lefel Uwch a roddwyd 8064
Nifer yr Hysbysiadau o Dâl Cosb Lefel Uwch a roddwyd 3602
Cyfanswm yr Hysbysiadau o Dâl Cosb a roddwyd 11,666
Math Nifer
Nifer yr Hysbysiadau o Dâl Cosb a dalwyd ar raddfa ostyngol 7123
Nifer yr Hysbysiadau o Dâl Cosb a dalwyd heb ostyngiad 926
Cyfanswm yr Hysbysiadau o Dâl Cosb a dalwyd 8049
Math Nifer
Nifer yr Hysbysiadau o Dâl Cosb yr apeliwyd yn eu herbyn 4058
Canran yr Hysbysiadau o Dâl Cosb yr apeliwyd yn eu herbyn 35%
Nifer yr Hysbysiadau o Dâl Cosb a ganslwyd o ganlyniad i apêl 2445
Canran yr Apeliadau Llwyddiannus 60%
Nifer yr Hysbysiadau o Dâl Cosb a ddiddymwyd am resymau eraill 189

Nifer y cerbydau a ataliwyd - n/a

Nifer y cerbydau a symudwyd - n/a

Diddymwyd cyfanswm o 2,634 neu 23% o'r holl Hysbysiadau o Dâl Cosb am amrywiaeth o resymau. Ystyrir pob cais yn ôl ei haeddiant ac ystyrir yr holl amgylchiadau lliniarol

Ar yr adeg yr adroddir am hyn, mae'r 983 o Hysbysiadau o Dâl Cosb sydd ar ôl ar gamau adfer amrywiol. Felly gall y ffigurau amrywio

Mae'r tabl isod yn dangos rhaniad yr Hysbysiadau o Dâl Cosb a chyfanswm yr oriau a dreuliwyd yn gorfodi fesul mis rhwng 1 Ebrill 2022 a 31 Mawrth 2023.

Mis PCN a roddwyd oriau gwaith gorfodi
Ebrill 711 638
Mai 948 890
Mehefin 726 774
Gorffennaf 947 713
Awst 736 713
Medi 1006 851
Hydref 1545 1040
Tachwedd 1235 1068
Rhagfyr 724 713
Ionawr 1112 978
Chwefror 1009 812
Mawrth 967 958
Cyfansymiau 11666 10046

Apeliadau a heriau

Mae gan bob aelod o'r cyhoedd yr hawl i herio Hysbysiad o Dâl Cosb.

Gellir gwneud hyn yn anffurfiol drwy ysgrifennu at CBSCNPT o fewn 28 niwrnod i roi'r Hysbysiad o Dâl Cosb neu'n ffurfiol drwy gyflwyno sylwadau i CBSCNPT ar ôl i Hysbysiad i'r Perchennog gael ei gyflwyno i'r person neu gwmni a gofrestrir gyda'r DVLA fel perchennog y cerbyd.

Gellir apelio i'r Tribiwnlys Cosbau Traffig sy'n wasanaeth dyfarnu annibynnol os nad yw peron yn hapus am benderfyniad a wnaed gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot ynghylch Hysbysiad o Dâl Cosb.

Gwnaed 31 o apeliadau i'r Tribiwnlys Cosbau Traffig yn ystod 2022/23.
Mae rhagor o wybodaeth am apeliadau i’r Tribiwnlys Cosbau Traffig ar gael yn www.trafficpenaltytribunal.gov.uk.

Canolfan Gorfodi Traffig

Pan fydd yr holl ymgeisiau i adennill taliadau sy'n ddyledus wedi methu, bydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn gwneud cais i'r Ganolfan Gorfodi Traffig am Warant i Reoli. Mae hyn yn ei alluogi i gasglu'r ddyled sydd heb ei dalu i'r awdurdod. Rhoddir y gwarantau hyn wedyn i gwmnïau gorfodi er mwyn iddyn nhw adennill y ddyled sy'n ddyledus, a hynny heb unrhyw gost i'r awdurdod.

Mae rhagor o wybodaeth am y Ganolfan Gorfodi Traffig ar gael yn::

https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/traffic-enforcement-centre-tec

Mae'n edifar gan yr awdurdod y bu'n angenrheidiol iddo gymryd y fath gamau i gasglu taliadau sy'n ddyledus; fodd bynnag, gwneir hyn dim ond pan fydd pob ymgais arall i gasglu Hysbysiadau o Dâl Cosb sy'n ddyledus wedi methu. Yn ystod 2022/23, cyflwynwyd # o Warantau i Reoli.

Incwm a gwariant

Math Swm (£)
Incwm o feysydd parcio 947,697
Gwariant Meysydd Parcio 946,810
Balans Meysydd Parcio 887
Incwm Gorfodi 420,106
Gwariant Gorfodi 847,285
Balans Gorfodi 427,180
Cyfanswm y Balans 426,293

.

Hyfforddiant

Cynhelir sesiynau briffio rheolaidd gyda'r holl Swyddogion Gorfodi Sifil a Chynorthwywyr Parcio i sicrhau bod gorfodi a gweinyddu Gwasanaethau Parcio ledled y fwrdeistref yn deg, yn dryloyw ac yn gyson.

Ar y cyd ag Adran Hyfforddiant a Datblygiad yr awdurdod, rydym wedi datblygu perthynas waith dda ag Alpha Parking, Talk Training ac ACT Training Limited sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn.

Ar y cyd ag Adran Hyfforddi a Datblygu'r Awdurdodau, rydym wedi datblygu perthynas waith dda gydag Alpha Parking sy'n darparu ein hyfforddiant gorfodi sifil. Cafodd tri Swyddog Gorfodi Sifil Ddyfarniad Lefel 2 City & Guilds ar gyfer Swyddogion Gorfodi Parcio (1950) yn # 2022. Ymgymerodd deg swyddog Gorfodi Sifil hefyd â hyfforddiant cymorth cyntaf brys ym mis Mehefin 2022/23.

Cydnabyddiaethau

Ian Rees (Gwasanaethau Parcio)
Lisa Davies (Cyfrifon)

Cysylltwch â Steve Cook, Rheolwr Parcio drwy ffonio 01639 763968 neu e-bostio s.cook@npt.gov.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr adroddiad hwn.