Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cais i amrywio trwydded mangre - 7a The Parade, Castell-nedd

DEDDF TRWYDDEDU 2003 - CAIS I AMRYWIO TRWYDDED MANGRE

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn hysbysu, trwy hyn, fod cais wedi cael ei dderbyn o dan Adran 34 y Ddeddf Trwyddedu am amrywiad i Drwydded Mangre gan: Jashvi Ltd

mewn perthynas ag:-

Thitaviyam Express, 7a The Parade, Castell-Nedd, SA11 1RB

I amrywio'r gweithgareddau canlynol:

I ymestyn oriau werthi alcohol all-drywydded rhwng 08:00 a 23:00 bob dydd.

I ymestyn oriau agor yr eiddo rhwng 07:00 a 04:00.

Gellir gweld cofnod o'r cais hwn o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 10am a 4pm yn swyddfeydd:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Is-adran Drwyddedu
Canolfan Ddinesig
Port Talbot
SA13 1PJ

Os hoffech weld cofrestr drwyddedu'r awdurdod, gallwch wneud hynny drwy fynd i'r wefan ganlynol: npt.gov.uk/trwyddedau

Dylai unrhyw awdurdod cyfrifol neu berson arall a hoffai gyflwyno sylwadau mewn perthynas â'r cais hwn wneud hynny yn ysgrifenedig i'r Is-adran D rwyddedu yn y cyfeiriad uchod erbyn 17th Mai 2024.

Mae'n drosedd rhoi datganiad anwir yn fwriadol neu'n ddi-hid mewn cysylltiad â chais ac mae person sy'n euog o drosedd yn agored, ar ôl collfarn ddiannod, i ddirwy nad yw'n fwy na lefel 5 ar y raddfa safonol.